Materijali za elektroniku (III semestar)

Nastavnik: Vesna Paunović – kabinet 325
Asistent: Miloš Marjanović – kabinet 327

Predavanja

         0 Uvodno predavanje

         1 Kristalno čvrsto stanje

         2 Milerovi indeksi

         3 Bragov zakon

         4 Energija veze

         5 Defekti u kristalima

         6 Provodnici

         7 Poluprovodnici

         8 Dielektrični materijali

         9 Magnetici

       10 Superprovodnici

Računske vežbe

Rešeni zadaci

Laboratorijske vežbe

Slajdovi sa vežbi