ORGANIZACIJA ISPITA

Ispit se sastoji iz usmenog i pisanog dela. Svi studenti najpre polažu usmeni deo. Ovaj deo je eliminatoran. Pisani deo je u suštini provera praktičnog znanja usvojenog na vežbama i tokom izrade seminarskih radova.

Svi studenti tokom semestra dobijaju zadatke u vidu seminarskih radova. Uspešnost savladavanja postavljenih zadataka ima uticaja na ocenu na ispitu (videti dole).

Na ispitu je dozvoljena upotreba literature u vidu tehničkih specifikacija komponenata, pod nadzorom profesora.

USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA

 • Predznanje iz predmeta:
  • Osnovi elektrotehnike
  • Osnovi računarske tehnike
  • Elektronika
  • Osnovi mikroelektronike
  • Elektronska fizika čvrstog tela
  • Elektronske komponente
  • Poluprovodničke komponente
  • Analogna mikroelektronika
 • Urađene sve laboratorijske vežbe
 • Paraf predmetnog asistenta
 • Potpis profesora

PRIBLIŽNI TEŽINSKI FAKTORI

Redovno i aktivno učešće u nastavi 20%
Seminarski radovi 20%
Usmeni deo 30%
Pisani deo 30%

SAVETI ZA PRIPREMU ISPITA

 • Ne učite napamet !!!
 • Obnovite znanja iz napred navedenih predmeta.
 • Radite kontinualno tokom semestra.
 • Radite timski.
 • Koristite mogućnost konsultacija.
 • Na ispitu ne postoje “standardna” pitanja.
 • Koristite Internet.
 • Ne uzdajte se u sreću.