ORGANIZACIJA ISPITA

Ispit se sastoji iz usmenog i “pisanog” dela. Svi studenti najpre polažu usmeni deo. Ovaj deo je eliminatoran. Pisani deo je u suštini provera praktičnog znanja usvojenog na vežbama i tokom izrade seminarskih radova.

Svi studenti tokom semestra dobijaju zadatke u vidu seminarskih radova. Uspešnost savladavanja postavljenih zadataka ima uticaja na ocenu na ispitu (videti dole).

Na ispitu je dozvoljena upotreba literature u vidu tehničkih specifikacija komponenata, pod nadzorom profesora.

Termin usmenog dela ispita se zakazuje u dogovoru sa profesorom.

USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA

 • Predznanje iz predmeta:
  • Elektrotehnika I i II
  • Elektronske komponente
  • Osnovi elektronike
  • Signali i sistemi
  • Metrologija električnih veličina
  • Poluprovodničke komponente
  • Komponente za telekomunikacije
 • Urađene sve laboratorijske vežbe
 • Paraf predmetnog asistenta

PRIBLIŽNI TEŽINSKI FAKTORI

Redovno i aktivno učešće u nastavi 20%
Seminarski radovi 20%
Usmeni deo 30%
Pisani deo 30%

SAVETI ZA PRIPREMU ISPITA

 • Ne učite napamet !!!
 • Obnovite znanja iz napred navedenih predmeta.
 • Radite kontinualno tokom semestra.
 • Radite timski.
 • Koristite mogućnost konsultacija.
 • Na ispitu ne postoje “standardna” pitanja.
 • Koristite Internet.
 • Ne uzdajte se u sreću.