LITERATURA  

ORGANIZACIJA ISPITA 

Poštovane kolege,

Analogna mikroelektronika je naziv jednosemestralnog kursa na trećoj godini studijskog programa za Mikroelektroniku i mikrosisteme Elektronskog fakulteta u Nišu. Programom predmeta obuhvaćene su sledeće tematske celine:

 • Izvori jednosmernog napona.
  • Integrisani ispravljači.
  • Prekidački izvori napajanja.
  • Filtriranje jednosmernog napona.
 • Osnovni analogni mikroelektronski stepeni.
  • Pojačavači u bipolarnoj tehnologiji.
  • Pojačavači u MOS tehnologiji.
  • Izvori konstantne struje.
  • Diferencijalni pojačavači.
  • Višestepeni pojačavači.
 • Analogna mikroelektronska kola.
  • Integrisani CMOS operacioni pojačavači.
  • Izvori referentnog napona.
  • Komparatori.
  • Oscilatori.
  • Multivibratori.
  • Operacioni pojačavači transkonduktanse.
  • Integrisani stabilizatori i konvertori jednosmernog napona.
  • Pomerači naponskih nivoa.
  • Punjači baterija.
  • A/D konvertori.

Nedeljni fond časova je 2+2+1.