Literatura za studente

Na ovoj stranici se nalazi literatura iz pojedinih predmeta na akademskim studijama koji pripadaju Katedri za mikroelektroniku.

Plan nastave za modul Elektronske komponente i mikrosistemi – jesenji semestar, obavezni predmeti za skolsku 2020/21. godinu

Plan nastave Fizika

 

Fizika

Elektronske komponente

Materijali za elektroniku

Tehnologije mikrosistema

Osnovi optike

Komponente za telekomunikacije

Poluprovodničke komponente

Analogna mikroelektronika

Projektovanje štampanih ploča

Digitalna mikroelektronika

Senzori i pretvarači

Integrisani mikrosistemi

Obnovljivi izvori energije (Renewable Energy)

Solarne komponente i sistemi (Solar Devices and Systems)

Autonomni mikrosistemi

Elektronska fizika čvrstog tela

Projektovanje i simulacija mikroelektronskih komponenata

Projektovanje mikrosistema

Nanotehnologije

Optoelektronika

Projektovanje materijala za elektroniku

Tehnologija organskih poluprovodničkih materijala i komponenata

Solarne tehnologije i komponente

Mikroelektromehanički sistemi (MEMS)

Karakterizacija materijala