NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad na Katedri se odvija u laboratorijama koje su savremeno opremljene.

Aktuelni nastavnici i saradnici Katedre za mikroelektroniku su tokom nastavnog i naučno-istraživačkog rada objavili preko hiljadu naučnih radova, kao i veći broj monografija i udžbenika. Takođe su učestvovali u realizaciji više domaćih i inostranih projekata. Pored toga, Katedra za mikroelektroniku organizuje renomiranu međunarodnu konferenciju o mikroelektronici MIEL.

Laboratorija za mikroelektroniku i elektronske komponente

Laboratorija za mikroelektroniku i elektronske komponente je istraživačka laboratorija namenjena ispitivanju pouzdanosti i električnoj karakterizaciji mikroelektronskih komponenata, integrisanih kola i sistema. Laboratorija je opremljena savremenim uređajima i sistemima za merenje električnih karakteristika i funkcionalnu dijagnostiku elektronskih komponenata i integrisanih kola u statičkom i impulsnom režimu u širokim opsezima napona napajanja, radnih frekvencija i temperatura. U laboratoriji se, između ostalog, vrše istraživanje, karakterizacija i analiza efekata različitih vidova naponskih i naponsko-temperaturnih naprezanja kod MOS tranzistora i drugih poluprovodničkih komponenata, kao i analiza i razvoj adekvatnih modela fizičkih procesa odgovornih za uočene nestabilnosti električnih parametara istraživanih komponenata. Šef laboratorije je dr Vojkan Davidović.

Laboratorija za elektrotehničke materijale

Laboratorija za elektrotehničke materijale bavi se problemima mikrostrukturnih i električnih karakteristika materijala, pri čemu su razvijene metode za određivanje električnih, feroelektričnih i feromagnetnih osobina materijala. U okviru laboratorije moguće je meriti električnu otpornost materijala, dielektrične i magnetne karakteristike kao i kontaktne osobine materijala. Takođe, moguće je snimati i temperaturne i frekventne karakteristike skoro svih tipova materijala u širokom temperaturnom i frekventnom intervalu. Treba napomenuti i da je Laboratorija za elektrotehničke materijale tesno povezana sa laboratorijom za elektronsku mikroskopiju koja je pri Medicinskom fakultetu u Nišu. Šef laboratorije je dr Vesna Paunović.

Laboratorija za modelovanje i simulaciju mikrokomponenata i mikrosistema (MICROSIM)

Osnovni cilj laboratorije za modelovanje i simulacije je modeliranje tehnoloških procesa i simulacija električnih karakteristika različitih mikrokomponenata i mikrosistema korišćenjem savremenih Technology Computer Aided Design (TCAD) sistema. Šef laboratorije je dipl. inž. Miloš Marjanović.

Laboratorija za fiziku

Laboratorija za fiziku je nastavna laboratorija gde se realizuju laboratorijske vežbe iz nekoliko predmeta koji su vezani za fiziku. Šef laboratorije je dr Sanja Aleksić.

Laboratorija za primenjenu fiziku

Laboratorija za primenjenu fiziku je istraživačka laboratorija koja objedinjuje istraživanja iz fizike i elektronike. Osnovna istraživanja obuhvataju ispitivanje radijacionih i post-radijacionih efekata kod MOS tranzistora i mehanizama i procesa koji nastaju u različitim tipovima dozimetara jonizujućeg zračenja. Sastavni deo istraživanja su i ispitivanje procesa u gasovima na niskim pritiscima, karakterizacija efekata X zračenja i ispitivanje i modelovanje opto-elektronskih procesa u frekvencijskim područjima reda teraherca. Istraživanje uključuje i razvoj odgovarajućih merno-akvizicionih sistema za kontrolu navedenih procesa, kao i razvoj prototipova merno-akvizicionih sistema koji bi imali primenu kako u naučno-istraživačkim delatnostima, tako i u komercijalnim aplikacijama. Šef laboratorije je dr Goran Ristić.

Laboratorija za vakuumsku i gasnu tehniku

U laboratoriji se vrše istraživanja za fundamentalne procese u gasovima. Istraživanja se vrše spektroskopskim i metodama za detektovanje električnog proboja. Rad u laboratoriji usko je vezan za nekoliko projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, a rezultati su objavljeni u više eminentnih stranih časopisa. Šef laboratorije je dr Milić Pejović.