Dr Zoran Prijić rođen je 1963. godine u Nišu. Na Elektronskom fakultetu u Nišu diplomirao je 1987. godine, a magistarsku tezu odbranio 1990. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 1993. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. U zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora iz uže naučne oblasti Mikroelektronika biran je na Univerzitetu u Nišu 1994., 1999. i 2004. godine, respektivno. Tokom akademske karijere usavršavao se na Tehničkom univerzitetu u Beču i na Federalnoj politehničkoj školi u Lozani.

 

 

 

 

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Prof. Zoran Prijić je kao autor/koautor objavio preko 150 naučnih i stručnih publikacija, od čega je 40 radova u međunarodnim časopisima sa faktorom uticajnosti, pri čemu se posebno ističe 10 radova u časopisima Međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Recenzent je naučnih radova za više međunarodnih časopisa, recenzent nacionalnih projekata, kao i član programskih odbora međunarodnih naučnih skupova.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu je u periodu 1998.-2002. bio šef Računsko-informacionog centra. Dužnost šefa Katedre za mikroelektroniku obavljao je u periodu 2008.-2014. godine. U periodu 2001.-2006. godine bio je član Matičnog naučnog odbora za elektroniku i telekomunikacije, a od 2017. godine je član Matičnog naučnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije. Na Univerzitetu u Nišu bio je član Veća za tehničko- tehnološke nauke (2016.-2018.), kao i Komiteta za profesionalnu etiku (2013.-2015.). Od 2018. godine je član Saveta Univerziteta u Nišu.

Pored akademskog, prof. Prijić poseduje i značajno industrijsko iskustvo. U periodu 1987.-1990. godine bio je zaposlen u preduzeću „Ei Mikroelektronika“ u Nišu na poslovima projektovanja i proizvodnje CMOS integrisanih kola i MOS tranzistora snage. U periodu 2001.-2006. godine obavljao je dužnost potpredsednika Elektronske industrije u Nišu. Rukovodio je većim brojem razvojnih projekata u oblasti profesionalne elektronike, telekomunikacija i namenske industrije.

PROJEKTI:

Učestvovao je u realizaciji 13 nacionalnih i dva međunarodna naučna projekta, kao i na akademskim obrazovnim projektima. Rukovodio je realizacijom dva nacionalna naučna projekta.