Dr Vojkan Davidović rođen je 1963. godine u Svrljigu. Osnovnu školu završio je u selu Izvoru, a srednju školu u gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu na smeru Tehničar za fizičku elektroniku, oformljenom za školovanje kadrova za potrebe fabrike poluprovodnika u Nišu. Učesnik je republičkog i saveznog takmičenja iz fizike, nosilac je Vukovih diploma i proglašen je za učenika generacije 1982. Po odsluženju vojnog roka upisao je Elektronski fakultet u Nišu, studije završio 1990. godine na smeru za Elektronske komponente sa prosečnom ocenom 9.53, i ocenom 10 na diplomskom radu „Modeliranje napona praga MOS VLSI tranzistora“. Magistarsku tezu „Razdvajanje efekata jonizujućim zračenjem izazvanih naelektrisanja u oksidu i na međupovršini oksid – poluprovodnik kod MOS tranzistora“ odbranio je 1996. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju „Analiza tehnika za razdvajanje efekata naelektrisanja u oksidu gejta i površinskih stanja kod VDMOS tranzistora snage“ odbranio je 2010. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. U toku 1992. godine boravio je na Middlesex University London, baveći se modeliranjem poluprovodničkih komponenata.

Kao najbolji student nagrađivan je Poveljom i značkom Univerziteta (1985, 1987, 1988); bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Od 1990. godine izabran je u zvanje asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu. Odlukom Naučno-stručnog veća za TT nauke Univerziteta u Nišu 2014. godine izabran je u zvanje docent za užu naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Član je Međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) od 1990. godine. U okviru IEEE od 1995. godine aktivno je učestvovao u organizaciji jedanaest međunarodnih naučnih skupova o mikroelektronici (International Conference on Microelectronics MIEL) čiji je pokrovitelj Ministarstvo nauke Republike Srbije. Član je podkomiteta renomirane evropske konferencije ESREF (European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis) za sekciju A-Quality and Reliability Assessment techniques and methods for Devices and Systems. Šef je Laboratorije za mikroelektroniku i elektronske komponente. Aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje dece.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Oblast njegovog naučnog interesovanja je fizika poluprovodničkih komponenata, karakterizacija i pouzdanost, sa posebnim akcentom na uticaj zračenja i naponsko temperaturnog naprezanja kod MOS komponenata. Kao autor ili koautor objavio je ukupno 118 naučnih radova, od toga 36 radova u internacionalnim časopisima, 46 radova na međunarodnim konferencijama (ESREF, MIEL, MIXDES, CAS, ISPS, IPFA, WoDiM, MTM, TELSIKS, ICCDS, MIDEM, RAD, IcETRAN), 6 radova u domaćim časopisima, 30 radova na domaćim konferencijama (ETRAN, IEEESTEC), jednu monografiju u ediciji Elektronskog fakulteta u Nišu, dva poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Prema podacima sa SCOPUS-a ovi radovi citirani su 171 put od strane drugih autora, odnosno 354 puta uključujući samocitate (h-indeks 10). Učestvovao je u realizaciji 7 nacionalnih i 6 međunarodnih naučnih projekata.
Bio je recenzent naučnih radova za renomirane naučne skupove (ETRAN, IcETRAN, MIDEM, MIEL, ESREF, IPFA, ICMCTF, APPEMSE 2017) i eminentne naučne časopise (IEEE Transactions on Electron Devices, IEEE Transactions on Electron Devices Letters, Electronic Letters, Microelectronics Reliability, Indian Journal of Physics, Journal of Electronic Materials, SCIENCE CHINA – Information Sciences, Facta Universitatis), udžbenika i studentskih radova svih 11 IEEESTEC konferencija studentskih projekata.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Kao asistent na katedri za mikroelektroniku bio je angažovan za predmete Elektronske komponente, Fizička elektronika i Osnovi mikroelektronike, u naučno – istraživačkim projektima i brojnim pratećim aktivnostima Elektronskog fakulteta.

Tokom 30-godišnjeg rada bio je angažovan u raznim vidovima nastave i pripremama nastavnog i ispitnog materijala na raznim predmetima od prve do pete godine, na osnovnim i master studijama: Fizika, Elektronske komponente, Fizička elektronika, Osnovi mikroelektronike, Komponente za telekomunikacije, Fizika i dijagnostika otkaza, Fizika otkaza mikroelektronskih komponenata, Optoelektronika, Karakterizacija komponenata, Pouzdanost mikroelektronskih komponenata, Nanoelektronika.