Dr Vojislav V. Mitić rođen je 8. marta 1955. god. u Nišu. Osnovne akademske studije je zavšio na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Magistarsku tezu „Efekti konsolidacije električknih svojstava poluprovodnčkog BaTiO3” odbranio je 1990. god. u Centru za multidisiplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Na Elektronskom fakultetu je 1995. god. odbranio doktorsku disertaciju „Optimizacija međuzavisnosti mikrostrukturalnih i elektronskih  svojstava BaTiO3 – keramika”.

U periodu od 1990. do 1995. god. bio je asistent na Elektronskom fakultetu, a docent od 1996. do 2001. god. U zvanje redovni profesor izabran je 2006. god. Pored toga, bio je redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu uUniverziteta u Beogradu, na odeljenju za postdiplomske studije u periodu od 2006. do 2008. god.

Od 1995. do 1999. god. je bio naučni saradnik na Institutu tehničkih nauka SANU. Zatim od 1999. do 2001. god. viši naučni saradnik, a od 2004. do 2010. naučni savetnik na istom institutu.

Član je: World Academy of Ceramics, International Institute for Sintering (IS), Fellow American Ceramic Society (Electronic Ceramics Division), National Institute of Ceramic Engineering (NICE), order of Ceramic Engineers USA, International Society for Stereology, European Microbial Analysis Society (EMAS), Royal Microscopic Society (GB), Material Research Society of Japan, Australasian Ceramic Society, International Ceramic Federation (IFC), Predsednik Srpskog Keramičkog Društva, American Ceramics Society, Chairman, Chapter for Serbia, IEEE, ETRAN.

Završio jespecijalni trening-školu za rukovođenje kompanijama u tranzicionoj krizi, program EBRD u OEBS Institutu u Beču, 2001. Učestvovao je na predsedničkom forumu, specijalizaija na bledskoj školi za menadžment-IEDC, okt. 2004.

Član je počasnog Senata Evrope od 2008. god. Predsednik Panevropske Unije Srbije,  predsednik teniskog kluba Radnički Niš, podpredsednik teniske federacije Srbije i bivši podpredsednik Teniske federacije Jugoslavije.

Nosilac je medalje Sv. Konstantin Veliki – Srpske pravoslavne crkve.

Dr Vojislav Mitić, takođe ima zapažene aktivnosti u okviru Rotari kluba: Čarter predsednik i osnivač Rotari kluba u Nišu (1996.-1997.), Čarter član i osnivač Rotari kluba Zemun Beograd (1993.-1996.). Asistent guvener za centralnu Srrbiju, Distrikt 2480 (Severna Grčka, Bugarska, SR Jugoslavija i FYROM-Makedonija) od 2000. do 2003. god. Specijalni predstavnik guvernera za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo od 2005. do 2006. god. Guverner za Distrikt 2480 (North Greece, Bulgaria, Serbia, Crna Gora, FYROM- Makedonija, Kosovo) od 2006. do 2007. god. Zamenik guvernera za Distrikt 2481 (Srbija, Crna Gora, FYROM- Makedonija, Kosovo) i član komiteta RI za stalni fond Evrope i RIBI.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Publikovao 557 naučni rad, od toga 98 sa SCI liste. Citiranost prema Scopusu je oko 700, uz Hircshov faktor h=17.

Završio specijalistički kurs iz oblasti stereologije materijala (ISS), Kurija (Portugal), 1995. Posebni treninzi u oblasti elektronske mikroskopije, RMS, MRC-Mančester univerzitet-UK.

Recenzent u sledećim međunarodnim časopisima: Journal of American Ceramic Society, Journal of Ceramics International, Journal of Solid State Physics, Journal of Applied Ceramics, Journal of Science of Sintering.

Član editorijalnog borda: Journal of Ceramics Sciences and Technology i Journal of Ceramics Sciences and Engineering (Associate Editor), Journal of Sciences and Technology (The National Scientific Councel of Pakistan), Journal of Materials, Chemistry and Physics (Adviser board- Elsevier).

Recenzent projekata za Ministarstvo Prosvete i nauke: Bilateralna saradnja zemalja i naucni projekti iz oblasti fundamentalnih istrazivanja Fakulteta i Instituta.

Učestvovao je na više od 110 konferencija i simpozija po pozivu i održao je brojna predavanja po pozivu na mnogim evropskim i svetskim univerzitetima i institutima. Neki od njih su: Alfred University (NY) (USA); Korean Institute of Science and Technology (KIST), Saul (South Korea); Sumy State University, Liviv, Ukraine; National Centre for Physics Islamabad, Pakistan;  Fulton School of Engineering, Arizona State University; EMPA, St.Gallen, Switzerland i mnogi drugi.

Od oktobra 2006. do 2010. god. bio je predsednik Feritne Elektronske industrije (FEL). Predsednik poslovnog odbora Ei korporacije bio je od marta 1997. do avgusta 2000. god. i od januara 2001. do septembra 2006. god.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Bio je ili je trenutno angažovan na izvođenju nastave iz predmeta: Fizička hemija, Elektronski materijali, Materijali u elektronici, Elektronski i keramički materijali, Karakteristike materijala, Elektronski materijali i komponente, Globalna istraživanja i razvoj novih materijala, Prognoza svojstava novih materijla, Prognoza svojstava nano-materijala, Mikroelektronika i materijali u savremenoj elektronici.

Autor je knjige „Struktura i svojstva BaTiO3 – keramike”.

PROJEKTI:

  • „Prognoza svojstava materijala (Konsolidacija BaTiO3 Keramike)”, finansiran od strane Ministarstava za nauku i tehnologiju R. Srbije
  • „Fizičko-hemijski procesi i tehnologije savremenih materijala”, finansiran od strane Ministarstava za nauku i tehnologiju R. Srbije
  • „Sinteza funkcionalnih materijala saglasno tetradi sinteza-struktura-svojstva-primena”, finansiran od strane Ministarstava za nauku i tehnologiju R. Srbije, 2002-2005
  • „Proučavanje međuzavisnosti u trijadi Sinteza – Struktura – Svojstva za fun­kcionalne materijale, finansiran od strane Ministarstava za nauku i tehnologiju R. Srbije, 2006-2010
  • „Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala”, finansiran od strane Ministarstava za nauku i tehnologiju R. Srbije, 2011-2014
  • „Thermophysical Properties of Liquid Metallic Alloys – Modelling of Solidification Processes and Development of Advanced Products”, ESA-ELIPS, AO-2009 Physical Sciences on all Mission Platforms
  • „Computer modeling and design and formation and characterization of novel nanostructured materials and nanodevices”, NNH14ZHA001N-MIRO NCCU Center of Research Exellence in Science Technology (CREST)

Rukovodilac projekata:

  • „Konsolidacija i privatizacija EI korporacije”, u okviru granta Svetske Banke (IFC), 2001-2006.
  • „Konsolidacija i privatizacija grupe fabrika (profesionalne namene EI korporacije)”, u okviru granta EBRD, London, 2003-2006