Dr Vesna Paunović, rođena je 05.02.1970. godine u Surdulici. Osnovnu školu „Branko Radičević“ i srednju školu (gimnaziju) „Jovan Skerlić“ završila je u Vladičinom Hanu. Nosilac je Vukovih diploma za postignute uspehe tokom školovanja.
Diplomske studije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, na studijskoj grupi za Hemiju završila je 1994. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Doprinos prognozi binarnih dijagrama satnja ” odbranila je decembra 2002. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Mikrostrukturna karakterizacija i dielektrična svojstva modifikovane barijum titanatne keramike ” odbranila je 27.03.2008. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu na katedri za Mikroelektroniku.
Od 1996. godine bila je angažovana kao istraživač-stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju na Elektronskom fakultetu u Nišu. Jula 2001. godine izabrana je za asistenta-pripravnika, a aprila 2003. godine za asistenta na Elektrionskom fakultetu u Nišu za naučnu oblast Materijali za elektroniku. Januara 2013 izabrana je u zvanje docent a januara 2018. godine u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Materijali za elektroniku. Šef je laboratorije za elektrotehničke materijale.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Objavila je ukupno 203 naučna rada od kojih 43 rada u međunarodnim časopisima, 7 radova u nacionalnm časopisima, 112 rada na međunarodnim i 29 radova na domaćim naučnim skupovima, 12 radova u međunarodnim tematskim zbornicima. Autor je ili koautor jednog poglavlja u monografiji međunarodnog značaja, jedne monografije nacionalnog značaja i tri praktikuma u elektronskoj formi. Spisak publikacija: https://www.npao.ni.ac.rs/elektronski-fakultet/962-vesna-paunovic.
Recenzent je radova većeg broja međunarodnih časopisa, konferencija, studentskih i učeničkih takmičenja. Recenzent je u međunarodnim časopisima: Ceramics International, Journal of the American Ceramic Society, Science of Sintering, Materials Technology: Advanced performance materials, International Journal of Ceramic Engineering and Science kao i u časopisu Facta Universitatis (serije: Electronics and Energetics i Working and Living Environmental Protection).
Učestvovala je u radu više tela Elektronskog fakulteta u Nišu. Šef laboratorije za elektrotehničke materijale.
Aktivno je uzimala učešće u svim manifestacijama koje su na Elektronskom fakultetu u Nišu organizovane u svrhu promocije nauke i tehnike (“Open day ”, festival “Nauk nije bauk”).
Od 2013 godine član je Editorial board-a u Serbian ceramic society. Od 2016. god član je Odbora za naučne i stručne skupove, ETRAN-a i IcETRAN za Nove materijale. Predsednik je sekcije za elektrokeramiku i sinterovanje, Srpskog keramičkog društva. Aktivno je učestvovala u organizovanju međunarodne naučne konferencije MIEL kao i konferencije Advanced Ceramic and Application (ACA).
Član je međunarodnih udruženja: Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), International Society of Stereology ( ISS), European Microbeam Analysis Society (EMAS) kao i Srpskog društva za Mikroskopiju (SDM) i Srpskog keramičkog društva (SKD).

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U okviru nastavnog rada bila je angažovana za držanje predavanja i izvođenje računskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta: elektrotehnički materijali, materijali za elektroniku, materijali za mikroelektroniku, optoelektronika, mikroeletronske tehnologije, tehnologije mikrosistema, nanotehnologije, MEMS sistemi, projektovanje materijala za elektroniku, tehnologije organskih poluprovodničkih materijala i komponenti, laserska elektronika kao i tehnika i primena lasera. Učestvovala je u razvijanju nastavnih sadržaja i pripremi nastavnih materijala (elektronske verzije predavanja kao i praktikuma za računske i/ili laboratorijske vežbe) za veći broj ovakvih predmeta: Materijali za elektroniku, Optoelektronika, Laserska elektronika, Tehnologije mikrosistema.
U dosadašnjem radu na Elektronskom fakultetu u Nišu učestvovala je u vođenju više desetina diplomaca (diplomski radovi i završni,) sa smera Mikroelektronika, modula Elektronske komponente i mikrosistemi kao i master radova sa studijskog programa Elektronika i mikrosistemi. Master i završni radovi realizovani su iz predmeta optoelektronika, materijali za elektroniku, laserska elektronika, tehnologije mikrosistema, MEMS. Takođe, pod njenim mentorstvom urađeno je više studentskih projekata realizovanih, kako za potrebe nastave, tako i za razne vannastavne aktivnosti (konferencije, takmičenja i konkursi). Bila je mentor stipendiste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je u komisijama za ocenu i odbranu doktorske disertacije.

PROJEKTI:

  • U svom stručnom i naučnom radu aktivno je učestovala u realizaciji šest projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i dva međunarodna projekata (TEMPUS, COSENT).
  • „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • Takođe, aktivno je učestvovala na seminarima za povezivanje sa privredom u okviru WIMB Tempus projekta kroz dva trening seminara: izbor prizvodnja, karakterizacija i primena novih materijala.