Dr Snežana M. Golubović je rođena  13.09.1957. godine u Trsteniku, Republika Srbija. Stalno je nastanjena u Nišu. Završila je studije fizike na Prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta u Nišu. Diplomirala je 1981. godine. Poslediplomske studije upisala je 1982. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, na obrazovnom profilu Mikroelektronika. Magistarsku tezu pod naslovom „Efekti gama-zračenja kod CMOS tranzistora” odbranila je 1987.godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza formiranja i odžarivanja radijacionih defekata kod MOS tranzistora” odbranila je 1995. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Po završetku studija, dr Snežana Golubović se zaposlila u Obrazovno vaspitnoj organizaciji prirodno-tehničke struke „Svetozar Marković” u Nišu, kao profesor za predmete Fizika i Merenja u elektronici i fizici. 1982. godine počela je sa radom na Elektronskom fakultetu u Nišu, kao aistent pripravnik za predmete Fizika i Osnovi kvantne i statističke fizike, pri Katedri za sastavne delove i materijale (sada Katedra za mikroelektroniku), gde i sada radi. Nakon odbrane magistarske teze, 1987. godine izabrana je u zvanje asistent. 1992. godine je ponovo izabrana u zvanje asistent. Po odbranjenoj doktorskoj disertaciji izabrana je u zvanje docent za predmet Fizika, 1996. godine. U zvanje vanredni profesor za predmete Fizika i Dozimetrija i dozimetri izabrana je 2001. godine. Pored ovih, bila je angažovana i u nastavi na predmetu Fizička elektronika, Fotonika i Nanoelektronika. Trenutno je angažovana na predmetima Fizika i Osnovi optike.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Dr Snežana Golubović je svoju naučnu karijeru ostvarila prevashodno radeći u dvema naučnim oblastima:  fizika jonizovanih gasova i fizička elektronika MOS komponenata. Objavila je ukupno 127 naučnih radova (44 u međunarodnim naučnim časopisima sa SCI liste, 45 na međunarodnim naučnim konferencijama, 6 u nacionalnim naučnim časopisima i 32 na domaćim naučnim konferencijama). Autor je 1 domaće monografije, kao i 3 poglavlja u inostranim monografijama. Citiranost njenih naučnih radova je visoka, što se ogleda kroz vrednosti h indeksa (13 – sa autocitatima i 11 – bez autocitata). Autor je jednog stručnog rada u domaćem časopisu, kao i 3 studije rađene u okviru projekata fabrike Ei-Poluprovodnici, Elektronske industrije u Nišu. Dr Snežana Golubović je bila angažovana kao tehnička podrška na poslovima vezanim za uređivanje međunarodnih naučnih časopisa Eletronics Journal i Microelectronics Reliability. Takođe, aktivno je učestvovala u organizaciji međunarodne neučne konferencije o mikroelektronici MIEL, koja se gotovo dve i po decenije održava na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Dr Snežana Golubović je kontinuirano radila sa mlađim saradnicima u okviru zajedničkih projekata, pomažući im u procesu realizacije njihovih magistarskih teza i doktorskih disertacija. Kao rezultat navedenih aktivnosti pojavilo se članstvo u komisijama za odbranu magistarskih teza, kao i učešće u komisijama za ocenu podobnosti tema doktorskih disertacija i njihovu ocenu i odbranu. Konačno, kao rezultat sveukupnog angažovanja u nastavi i nauci, dr Snežana Golubović postala je nosilac  Plakete Elektronskog fakulteta za doprinos njegovom razvoju.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U okviru nastavnog rada dr Snežana Golubović bila je angažovana u izvođenju nastave i računskih vežbi na većem broju predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, što je podrazumevalo i  angažovanje u definisanju i razvijanju sadržaja, kao i pripremu nastavnog materijala.

Dr Snežana Golubović je autor 6 pomoćnih udžbenika za predmet Fizika na Elektronskom fakultetu u Nišu. Takođe, bila je recenzent nekoliko udžbenika i pomoćnih udžbenika za predmet Fizika na fakultetima tehničke i tehnološke struke Univerziteta u Nišu. Bila je mentor više desetina studentskih seminarskih radova.

PROJEKTI:

Dr Snežana Golubović je učestvovala/učestvuje u realizaciji 5 inostranih projekata, kao i 12 domaćih koje je finansiralo, ili finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.