Dr Sanja Aleksić je rođena 24.07.1971. godine u Beranama, Republika Crna Gora. Stalno je nastanjena u Nišu.  Osnovnu školu je završila u Vranjskoj Banji, opština Vranje, sa odličnim uspehom, kao dobitnik diplome „Vuk Karadžić“. Gimnaziju „Bora Stanković“ je završila u Vranju, takođe kao dobitnik diplome „Vuk Karadžić“, gde je stekla zvanje Laboratorijski tehničar za fiziku. Filozofski fakultet u Nišu na Studijskoj grupi za fiziku upisala je školske 1990/91. Diplomirala je 30.08.1995. godine sa prosečnom ocenom na redovnim studijama 9.19 i ocenom 10 na diplomskom ispitu, čime je stekala stručno zvanje Diplomirani fizičar za opštu fiziku. Poslediplomske studije iz oblasti Primenjena fizika upisala je školske 1995/96. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu i sve ispite položila sa prosečnom ocenom 10. Od septembra 1995. do decembra 1997. godine dr Sanja Aleksić je radila na Elektronskom fakultetu u Nišu u svojstvu stipendiste Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.  01.01.1998. godine zasnovala je radni odnos na Elektronskom fakultetu u Nišu pri Katedri za mikroelektroniku, kao asistent-pripravnik za predmet Fizika. Magistarsku tezu pod naslovom: „Ponašanje defekata u n-kanalnim VDMOS tranzistorima snage tokom naprezanja električnim poljem i kasnijeg izlaganja povišenoj temperaturi” odbranila je 20.03.2009. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu i stekla zvanje magistra tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem” odbranila je 20.03.2015. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. 2018. godine je izabrana u zvanje docent ѕa užu naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Od školske 2002/03. godine dr Sanja Aleksić je šef Laboratorije za fiziku na Elektronskom fakultetu u Nišu. Dugogodišnji je član Komisije za ocenu radova na republičkim takmičenjima mladih talenata u oblasti fizike, koja se održavaju pod pokroviteljstvom Republičkog centra za talente i Komisija za ocenu radova na takmičenjima srednjoškolaca iz predmeta Fizika na regionalnom i republičkom nivou. Od početka rada na Elektronskom faultetu je član Komisije za upis studenata, kao i drugih komisija na fakultetu.Više od 20 godina je učestvovala u procesima promocije Elektronskog fakulteta u Nišu u cilju povećanja interesovanja srednjoškolaca za studiranje na pomenutom fakultetu. Autor je i koautor 9 radova sa SCI (SSCI) liste, 2 rada u domaćim časopisima i više od 20 radova na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Recenzent je velikog broja radova za konferencije međunarodnog id domaćeg nivoa, kao i nekoliko međunarodnih časopisa.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Počev od školske 2004/05. godine dr Sanja Aleksić je angažovana i na predmetu Fizička elektronika, a u školskoj 2005/06. godini i na predmetu Kvantna i statistička fizika na Katedri za mikroelektroniku. Od početka školske 2009/10. je angažovana na predmetu Elektronske komponentena, na prvoj godini akademskih studija, a od školske 2011/12. godine na predmetima Solarne komponente i sistemi, Obnovljivi izvori energije, Nanotehnologije, Optoelektronika, Osnove fotonaponske konverzije, Energija, okolina i održivi razvoj (na osnovnim i master studijama). U dosadašnjem radu na Elektornskom fakultetu u Nišu učestvovala je u vođenju, što kao član komisije, što kao mentor, više desetina studenata ѕa izradu diplomskih i/ili završnih radova sa smera Mikroelektronika (modul Elenjktronske komponente i mikrosistemi), kao i master radova sa studikjskog progarama Elektornika i mikrosistemi na predmetima Obnovljivi izvori energije, Solarne komponenete i sistemi i Nanotehnologije. Aktivno je učestvovala u izradi i odbrani jedne doktorske disertacije (i kao član komisije), a i danas je to sastavni deo njenog svakodnevnog angažovanja na Elektronskom fakultetu u Nišu.Od školske 2018/19 angažovana je ѕa izvođenje nastave iz predmeta Osnove fizike čvrstog stanja i fizička elektronika u Odeljenju za decu talentovanu za fiziku u Gimnaziji ”Svetozar Marković” u Nišu.

PROJEKTI:

Kao istraživač je učestvovala na nekoliko domaćih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Sanja_Aleksić_izabrane_reference