Master inž. Sandra Veljković je rođena u Nišu, 18. jula 1995. godine, gde je završila osnovnu školu „Branko Miljković“ i srednju školu, gimnaziju „Svetozar Marković“ obe kao nosilac Vukove diplome. Nakon toga, 2014. godine je upisala Elektronski fakultet u Nišu. Avgusta 2018. godine završila je osnovne akademske studije, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo – modul Elektronske komponente i mikrosistemi, sa prosečnom ocenom 9.93 i ocenom 10 na diplomskom radu. Master akademske studije na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi završila je oktobra 2019. godine sa prosečnom ocenom 10.00 i ocenom 10 na master radu. Nakon toga, upisala je doktorske akademske studije, takođe na Elektronskom fakultetu u Nišu, na modulu Nanotehnologije i mikrosistemi pri Katedri za mikroelektroniku.

Tokom studija, na Elektronskom fakultetu je dobila Povelje za najboljeg studenta na modulu u II, III i IV godini studija, kao i pohvalnice za postignuti uspeh u toku I godine i master studija. Bila je student-stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dve godine za redom, a nakon toga je dobijala i stipendiju Dositeja Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente Republike Srbije, koju je takođe dobijala dve godine za redom. Od 2020. je nosilac stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za studente doktorskih akademskih studija i uključenost u rad akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija.

Do sada je bila aktivni učesnik više konferencija, kako domaćih tako i inostranih, od kojih su neke MIEL, IEEESTEC, IcETRAN, ETRAN. Na konferenciji IcETRAN 2019. godine dobila je nagradu za mlade istraživače. Takođe, član je sekretarijata IEEESTEC konferencije.

U toku studija je, kao član internacionalne organizacije udruženja studenata elektrotehnike Evrope EESTEC – lokalni komitet Niš, učestvovala u realizaciji mnogih projekata, kako na lokalnom tako i internacionalnom nivou. Bila je jedan od glavnih organizatora internacionalnog seminara Smart Technologies – power for your future u kome su učestvovale kolege iz inostranstva. Dve godine bila je član Nadzornog odbora organizacije a sada je alumni član. Omladinskim aktivizmom bavi se još od početka drugog razreda srednje škole, gde je kao član omladinskih organizacija učestvovala u velikom broju projekata. Takođe, bila je i deo tima koji je pisao projekte i bio zadužen za njihovu realizaciju, pri čemu su svi projekti bili veoma uspešno realizovani. U zvanje asistent, na Elektronskom fakultetu u Nišu, izabrana je 24.03.2023. godine.

Pored toga je i student član IEEE Electron Devices Society i učesnik je međunarodnog projekta ELICSIR.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Autor je više radova objavljenih u međunarodnim časopisima, časopisima međunarodnog karaktera, međunarodnim konferencijama i domaćim konferencijama.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Angažovana je za izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika.