nikola.i.mitrovic@elfak.ni.ac.rs

Spisak objavljenih radova

Realizovani projekti

 

 

Master inženjer Nikola Mitrović je rođen 13.07.1994. u Nišu. Osnovnu školu „Stefan Nemanja“ i gimnaziju „Svetozar Marković“ završio je u Nišu, obe sa odličnim uspehom i kao nosilac diplome „Vuk Karadžić”.

Elektronski fakultet u Nišu upisao je školske 2013/14. Na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, diplomirao je 13. oktobra 2017. godine, sa prosečnom ocenom 9,42 u toku studija. Dobitnik je Pohvalnice Elektronskog fakulteta u Nišu (u prvih 10% studenata na studijskom programu) za završenu četvrtu godinu studija sa prosečnom ocenom 9,87 (devet osamdeset sedam). Diplomski rad pod nazivom „Digitalni termometar realizovan na principu analogno-digitalne konverzije” odbranio je sa ocenom 10 (deset).

Master studije upisao je 2017. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, na Studijskom programu Elektronika i mikrosistemi i položio sve ispite predviđene nastavnim planom master studija sa prosečnom ocenom 10 (deset). Master rad pod naslovom „Realizacija identifikacionog sistema korišćenjem RF senzora“ odbranio je 28. septembra 2018. sa ocenom 10. Kao student master studija 2018. godine dobio je Povelju Elektronskog fakulteta u Nišu (najbolji student na studijskom programu) za završene master studije sa prosečnom ocenom 10. Proširenjem master rada napisan je rad pod naslovom „Realizacija sistema za kontrolu pristupa korišćenjem RFID tehnologije“ koji je na IEEESTEC konferenciji održanoj 29. novembra 2018. godine dobio prvu nagradu u kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom.

Doktorske studije upisao je 2018. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Nanotehnologije i mikrosistemi. Od marta 2019. Godine do decembra 2020. godine bio je doktorant stipendista Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. 2020. godine izabran je u zvanje asistent.

Od 2015. godine je aktivno učestvovao u organizaciji naučne konferencije studentskih radova IEEE International Student’s Projects Conference (IEEESTEC), koja se svake godine održava na Elektronskom fakuletu u Nišu, a od 2016. godine je sekretar IEEESTEC konferencije. Tokom studiranja na svim nivoima studija je aktivno uzimao učešće u svim manifestacijama koje su na Elektronskom fakultetu u Nišu organizovane u svrhu promocije i popularizacije nauke i tehnike („Open day”, festival „Nauk nije bauk”, festival „Noć Istraživača”, IEEESTEC konferencija, Sajam nauke).

Član je međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike IEEE od 2014. godine, a sekretar studentskog ogranka IEEE ED/SSC University of Nis od 2021. godine. Od 2019. učestvuje u organizaciji IEEE International Conference on Microelectronics (MIEL) konferencije koja se održava svake druge godine na Elektronskom fakultetu. 2022. i 2023. učestovao je u organizaciji RAD konferencije. Od 2021. godine je tehnički sekretar međunarodnog naučnog časopisa Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics.

U okviru realizacije međunarodnog projekta ELICSIR, period od septembra do decembra 2022. godine proveo je na Universidad de Granada, u Granadi u Španiji, pri Departmanu za elektroniku i računarstvo.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Do sada je objavio preko 60 naučnih radova, od čega 7 u inostranim časopisima, 2 rada u domaćim časopisima, 30 radova na međunarodnim i 24 rada na domaćim naučnim skupovima.  Njegovi radovi su citirani preko 60 puta, a njegov trenutni h indeks je 4. Recenzent je radova u časopisu Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics i radova IEEE International Conference on Microelectronics (MIEL).

Oblasti njegovog istraživanja predstavljaju modelovanje pouzdanosti parametara VDMOS tranzistora snage, zatim programiranje i razvoj arhitekture za Internet of Things sisteme, ali i projektovanje i razvoj platformi i okruženja za unapređenje nastave.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Ugovorom o stipendiranju od oktobra 2019. godine, a zatim kao asistent od januara 2021. godine,  angažovan je u nastavi za držanje računskih vežbi iz predmeta Fizika i Elektronske komponente i laboratorijskih vežbi na predmetima Laboratorijski praktikum – Fizika, Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente, Karakterizacija materijala, Analogna mikroelektronika, Optoelektronske komponente i Optoelektronika na osnovnim studijama i RF mikroelektronika na master studijama. Učestvovao je u razvijanju nastavnih sadržaja i pripremi nastavnih materijala (elektronske verzije priručnika za računske i/ili laboratorijske vežbe kojima se doprinosi ostvarivanju nastavnog plana i programa) za predmete Analogna mikroelektronika, Optoelektronika i Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente.

Nikola Mitrović je autor sledećih materijala namenjenih studentima osnovnih studija Elektronskog fakulteta u Nišu:

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA: