Master inženjer Nikola Mitrović je rođen 13.07.1994. u Nišu. Osnovnu školu „Stefan Nemanja“ i gimnaziju „Svetozar Marković“ završio je u Nišu, obe sa odličnim uspehom i kao nosilac diplome „Vuk Karadžić”.

Elektronski fakultet u Nišu upisao je školske 2013/14. Na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, diplomirao je 13. oktobra 2017. godine, sa prosečnom ocenom 9.42 (devet četrdeset dva) u toku studija. Dobitnik je Pohvalnice Elektronskog fakulteta u Nišu (u prvih 10% studenata na studijskom programu) za završenu četvrtu godinu studija sa prosečnom ocenom 9.87 (devet osamdeset sedam). Diplomski rad pod nazivom „Digitalni termometar realizovan na principu analogno-digitalne konverzije” odbranio je sa ocenom 10 (deset).

Master studije upisao je 2017. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, na Studijskom programu Elektronika i mikrosistemi i položio sve ispite predviđene nastavnim planom master studija sa prosečnom ocenom 10 (deset). Master rad pod naslovom „Realizacija identifikacionog sistema korišćenjem RF senzora“ odbranio je 28. septembra 2018. sa ocenom 10. Kao student master studija 2018. godine dobio je Povelju Elektronskog fakulteta u Nišu (najbolji student na studijskom programu) za završene master studije sa prosečnom ocenom 10. Proširenjem master rada napisan je rad pod naslovom „Realizacija sistema za kontrolu pristupa korišćenjem RFID tehnologije“ koji je na IEEESTEC konferenciji održanoj 29. novembra 2018. godine dobio prvu nagradu u kategoriji Rad sa najboljom praktičnom realizacijom.

Doktorske studije upisao je 2018. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Nanotehnologije i mikrosistemi. Od marta 2019. godine je doktorant stipendista Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Od 2015. godine je aktivno učestvovao u organizaciji naučne konferencije studentskih radova IEEE International Student’s Projects Conference (IEEESTEC), koja se svake godine održava na Elektronskom fakuletu u Nišu, a od 2016. godine je sekretar IEEESTEC konferencije. Tokom studiranja na svim nivoima studija je aktivno uzimao učešće u svim manifestacijama koje su na Elektronskom fakultetu u Nišu organizovane u svrhu promocije i popularizacije nauke i tehnike („Open day”, festival „Nauk nije bauk”, festival „Noć Istraživača”, IEEESTEC konferencija). Član je međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike IEEE od 2016. godine.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Do sada objavio je ukupno 22 rada, od čega 2 u inostranim časopisima, 1 rad u domaćem časopisu, 4 rada na međunarodnim i 15 radova na domaćim naučnim skupovima.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Ugovorom o stipendiranju od oktobra 2019. godine angažovan je nastavi za držanje vežbi na predmetima Laboratorijski praktikum – Fizika, Analogna mikroelektronika i Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente. Učestvovao je u razvijanju nastavnih sadržaja i pripremi nastavnih materijala (elektronske verzije priručnika za računske i/ili laboratorijske vežbe kojima se doprinosi ostvarivanju nastavnog plana i programa) za predmete Analogna mikroelektronika i Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente.

PROJEKTI:

  • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, evidencioni broj projekta TR32026, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.