Master inž. Neda Branković rođena je 07.05.1994. godine u Nišu. Završila je Osnovnu školu ,,Ivan Goran Kovačić“ u Niškoj Banji i srednju Medicinsku školu ,,Dr Milenko Hadžić“ u Nišu kao odličan đak i nosilac diplome ,,Vuk Karadžić“. Uporedo sa osnovnim obrazovanjem završila je i nižu muzičku školu sa odličnim uspehom.

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu upisala je školske 2013/2014. godine, a zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva stekla je 17. oktobra 2017. godine na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi. Tema njenog završnog rada bila je ,,Primena laserske tehnike u onkologiji“ i ocenjena je ocenom 10.0. Master akademske studije započela je školske 2017/2018. godine na studijskom programu Elektronika i mikrosistemi, a završila ih 18. oktobra 2018. godine sa prosečnom ocenom 10.0 i ocenom 10.0 na master radu pod temom ,,Bežični solarni punjač“. Dobitnik je pohvalnice najboljim studentima Elektronskog fakulteta za postignute rezultate u studiranju. Doktorske akademske studije upisala je školske 2018/2019. godine na modulu Nanotehnologije i mikrosistemi i trenutno je student treće godine.

Od prve godine doktorskih akademskih studija je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na projektu koje raspisuje Ministarstvo za naučno – istraživačke organizacije. Učestvovala je na više konferencija. Tokom studiranja bila je u studentskoj organizaciji AIESEC, kao član tima Human Resources i tima Marketing i PR. U zvanje asistent, na Elektronskom fakultetu u Nišu, izabrana je 24.03.2023. godine.

Redovni je student član IEEE Solid State Society Circuits.

NAUČNO–STRUČNI RAD:

Oblast njenog naučnog interesovanja zasniva se na istraživanjima u oblasti solarnih tehnologija, komponenata i sistema, primeni veštačke inteligencije i neuronskih mreža u razvoju električnih modela solarnih ćelija i sistema, kao i rad u softverskim paketima koji se koriste za projektovanje i optimizaciju karakteristika fotonaponskih sistema. Autor je više radova objavljenih na domaćim naučnim skupovima. Učestvovala je aktivno u prijavi projekta u okviru konkursa ,,Ideje“, ali po propozicijama konkursa kao stipendista ne može biti na projektu.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Od oktobra meseca školske 2019/2020. godine angažovana je u izvođenju nastave ugovorom o stipendiranju studenata doktorskih akademskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Njen angažman obuhvata izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Laboratorijski praktikum – Fizika, Fizika i Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente na prvoj godini osnovnih akademskih studija, kao i izvođenje vežbi iz predmeta Solarne komponente i sistemi i Projektovanje i simulacija mikroelektronskih komponenata. Na master akademskim studijama angažovana je na predmetu Projektovanje fotonaponskih sistema u izvođenju vežbi.

PROJEKTI:

  • ,,Razvoj, realizacija, optimizacija i monitoring mrežnog modularnog rotirajućeg fotonaponskog sistema snage 5kW“, sa evidencionim brojem projekta TR – 33035, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.