Dr Miloš Marjanović je rođen 22.11.1989. godine u Knjaževcu , gde je završio osnovnu školu „Dimitrije Todorović Kaplar“ i Knjaževačku gimnaziju sa odličnim uspehom.

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2008. godine i na istom diplomirao 2013. godine na modulu Mikroelektronika i mikrosistemi sa prosečnom ocenom u toku studija 10.00 i ocenom 10 na diplomskom ispitu sa temom „Generator signala zasnovan na programabilnom sistemu na čipu“.

Tokom studija bio je stipendista Ministarstva Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositej. Nosilac je važnih priznanja: Povelja grada Niša – 11. januar, za najboljeg studenta Elektronskog fakulteta u Nišu tokom 2012. godine, Povelja Elektronskog fakulteta u Nišu za najboljeg diplomiranog studenta generacije 2008/09, Srebrni znak Univerziteta u Nišu kao najboljem studentu Elektronskog fakulteta u Nišu u školskoj 2012/13.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Modeliranje efikasnosti minijaturnih termoelektričnih modula” odbranio je na Elektronskom fakultetu u Nišu, 6. jula 2023. i time stekao zvanje doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo.

Godine 2013. radio je na mestu  stručnog saradnika za naučno – istraživački rad na Elektronskom fakultetu u Nišu, od februara 2014. do februara 2016. godine bio je saradnik u nastavi, a nakon toga asistent na Katedri za mikroelektroniku. U zvanje docent za užu naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi izabran je marta 2024. godine. Šef je Laboratorije za modelovanje i simulaciju mikrokomponenata i mikrosistema, pri Katedri za mikroelektroniku od aprila 2018.

Više godina aktivno je uključen u organizovanje Međunarodne konferencije studentskih projekata IEEESTEC, kao njen sekretar (od 2012. godine), potpredsednik (od 2013. godine) i tehnički urednik (od 2014. godine). Član je IEEE  udruženja od 2010. godine, a od septembra 2015. je predsednik IEEE studentskog ogranka Niš. Februara 2021. godine izabran je za sekretara IEEE ED/SSC podružnice. Tokom svog rada na fakultetu, a u okviru Katedre za mikroelektroniku, aktivno je učestovavo u organizaciji 4 međunarodne konferencije MIEL i 9 međunarodnih konferencija RAD. Više puta je držao predavanja po pozivu u okviru aktivnosti studentskih organizacija BEST, EESTEC, SICEF, učestovavo i rukovodio predstavaljanju Katedre na manifestacijama „Nauk nije bauk“, „Noć istraživača“, „OpenDay“. Član je žirija republičkog takmičenja učenika elektrotehničkih škola u realizaciji mikrokontrolerskih i mikroračunarskih sistema „Galaksija kup“.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Autor je 70 radova, 8 u istaknutim časopisima od međunarodnog značaja, 4 u vodećim naučnim časopisima od nacionalnog značaja, 24 na međunarodnim i 34 na domaćim naučnim skupovima. Dobitnik je nagrada za rad mladog autora na nacionalnoj konferenciji ETRAN u sekcijama “Mikroelektronika i optoelektronika (MO)” i “Novi materijali (NM)”, kao i nagrade za najbolji rad u sekciji MO na međunaronoj konferenciji IcETRAN. U okviru projekta ELICSIR, obavio je naučno-stručno usavršavanje u institutu IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics, Frankfurt na Odri, Nemačka, u periodu od 10.1. do 20.3.2022. godine.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Angažovan je na izvođenju račnskih i laboratorijskih vežbi iz 8 predmeta na osnovnim akademskim studijama i 1 predmeta na master akademskim studijama. Autor i koautor je elektronskog nastavnog materijala za više predmeta. Osmislio je i realizovao Arduino radionice za studente Elektronskog fakulteta od 2018. godine, kao i stručne prakse i obuke nastavnika srednjih škola u oblasti programiranja mikrokontrolera.

PROJEKTI:

  • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, evidencioni broj projekta TR32026, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • Highk Dielectric RADFET for Detection of RN Treats”, finansiran od strane NATO SPS programa
  • „Enhancement of Scientific Excellence and Innovation Potential in Electronic Instrumentation for Ionizing Radiation Environments – ELICSIR“, finansiran iz programa Evropske Unije Horizon 2020, poziv Widespread-3-2018-twinning.
  • „STEM visits IEEESTEC conference” i „Let STEM visit again IEEESTEC”, u okviru inicijative IEEE TryEngineering, finansiranih preko IEEE Pre-University STEM Portal Grant-a.
  • „Inoviranje programa predmeta „Projektovanje štampanih ploča“ uvođenjem koncepta upravljanja podacima (PCBPDM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Inoviranje programa predmeta „Digitalna mikroelektronika i Integrisani mikrosistemi“ primenom koncepta projektne nastave (DIMIS)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • Projekti kojima se vrši promocija i popularizacija nauke kod srednjoškolaca i studenata: „Pretočimo znanje u praktičan rad”, „Praktičnim radom do znanja”, „Idemo i mi na IEEESTEC konferenciju”, „Za IEEESTEC se spremi”, „Vijuge pokreni za IEEESTEC se spremi” i „U susret 15. IEEESTEC-u” finansiranih od strane Centra za promociju nauke.