ENGLISH – Curriculum Vitae

Milic.Pejovic@elfak.ni.ac.rs

Milić Pejović je završio Elektronski fakultet u Nišu, smer Automatika i elektronika 1999. Godine odbranivši diplomski rad pod naslovom „Sistemi za ispitivanje cevi punjenih gasom na niskim pritiscima“. Magistarsku tezu pod naslovom „Koordinisano upravljanje tromotornim pogonom rendgena za tomografska snimanja“ odbranio je na Elektronskom fakultetu u Nišu 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Karakterizacija parametara gasnih komponenata korišćenjem nameski projektovanih digitalnih sistema“ odbrani je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 2007. godine.

Posle diplomiranja radio je godinu dana kao saradnik na Katedri za automatiku Elektronskog fakulteta u Nišu gde je bio angažovan na realizaciji sistema za merenje i akviziciju podataka parametara elektronskih komponenata. 2000. godine bio je angažovan u Kompaniji PHILIPS u Southampton-u, Engleska na poslovima realizacije softvera za automatsko podešavanje parametara regulatora za DVD uređaje. Od 2003. godine je u radnom odnosu na Elektronskom fakultetu u Nišu kao asistent a potom i kao docent pri Katedri za Mikroelektroniku i mikrosisteme. Do sada je na ovoj katedri bio angažovan za izvođenje nastave na više predmeta.

U oviru istraživanja poluprovodničkih komponenata boravio je dva puta u Institutu Tyndall, Kork, Republika Irska. Prvi put 2007. godine kao Vissiting Researcher gde je bio angažovan na realizaciji procesa automatizacije procesa karakterizacije poluprovodničkih radijaciono osetljivih komponenata na vaferima. Drugi boravak je usledio 2009. godine u okviru međunarodnog projekta pod nazivom „RADDOS-joint research on various types of radiation dosimeters“ (FP7-REGPOT-2007-3) koji je realizovan od strane institucija Elektronski fakultet u Nišu, Institut Jožef Stefan u Ljubljani i Institut Tyndall u Kork-u, Irska.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

U cilju stvaranja uslova za naučna istraživanja na Elektronskom fakultetu u Nišu učestvovao je u formiranje naučne laboratorije za vakuumsku i gasnu tehniku (trenutno je i šef ove laboratorije). Za potrebe ove laboratorije projektovao je nekoliko sistema za automatsku karakterizaciju parametara vakuumskih i gasnih komponenata i sistema. Laboratorija takođe poseduje i kompletnu opremu za izradu namenski projektovanih gasnih komponenata, sistem za ispumpavanje i punjenje istih, kao i gasove visokog stepena čistoće. Eksperimentalni rezultati dobijeni u ovoj laboratoriji omogućili su realizaciju tri doktorske disertacije (autori Emilija Živanović, Nikola Nešić i Milić Pejović). Takođe rezultati dobijeni u ovoj laboratoriji su deo dve dodatne doktorske disertacije čiji su autori Koviljka Stanković i Dragan Brajović.

Istraživanja su rezultirala do sada objavljivanjem 67 naučnih radova, jedna monografija nacionalnog značaja, jedna monografija međunarodnog značaja, tri poglavlja međunarodnog značaja, 46 naučnih radova objavljenih u časopisima sa SCI liste, 2 naučna rada u časopisima nacionalnog značaja i 14 radova saopštenih na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Monografija pod naslovom „Different types of field’effect transistors-Theory and application“ (edited by Momčilo M. Pejović and Milić M. Pejović) je izazvala veliko interesovanje naučne javnosti što pokazuje podatak da je od njenog pojavljivanja iz štampe 2017. do avgusta 2018. godine preuzeta 5000 puta. Takođe su i poglavlja u monografijama izazvala značajno interesovanje. Tako je poglavlje pod naslovom „Influence of ionizing radiation and hot carrier injection in metal-oxide-semiconductor transistors“ u prvoj godini od pojavljivanja preuzeto 3000 puta, dok je poglavlje pod naslovom „Application of pMOS dosimeters in radiotherapy“ prweuzeto 300 puta. Radovi u međunarodnim časopisima takođe su izazvali značajnu pažnju međunarodne naučne javnosti, što potvrđuje i podatak citiranosti od 300 puta (bez samocitata). Takođe se ističe i aktivnost kao recezenta u međunarodnim časopisima kao što su: Physics of Plasmas, International Journal of Photoenergy, Nuclear Technology and Radiation Protection, Jounal of Optoelectronics and Advanced Matherials, IEEE Sensors Journal, IEEE Electtron Devices Letters.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U Laboratoriji za primenjenu fiziku realizovao je više softverskih paketa za automatsku karakterizaciju poluprovodničkih komponenata kao i više laboratorijskih vežbi na predmetima na kojima je bio angažovan.

Što se tiče stručne literature koator je pomoćnog udžbenika pod naslovom „Fizičke veličine i merne jedinice. Merna nesigurnost“, publikovan 2012. godine, kao i autor knjige „Jonizujuće zračenje-Izvori i merenje“, štampane 2017. godine.

PROJEKTI:

  • „Proboj u gasovima na niskim pritiscima i neka svojstva poluprovodničkih materijala“ (od 2001. do 2005. godine), finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.. Za postignute naučne rezultate na ovom projektu nagrađen sam od strane Ministarstve drugom nagradom.
  • „Predprobojni i posleprobojni procesi u gasovima na niskim pritiscima i defekti u poluprovodničkim materijalima izazvani jonizujućim zračenjem i električnim poljem“ (od 2006. do 2010. godine), finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa električnim i biološkim sistemima“ (projekat je u toku), finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“ (projekat je u toku), evidencioni broj projekta TR32026, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Spisak objavljenih radova i tehničkih rešenja