Master inž. Milan Stojanović rođen je 1994. godine u Paraćinu. Završio je osnovnu školu „Branko Krsmanović“ u Sikirici (odeljenje u Busilovcu) i Gimnaziju u Paraćinu sa odličnim uspehom. Tokom drugog razreda srednje škole učestvovao je na seminarima „Primenjene fizike i elektronike“ u istraživačkoj stanici Petnica.

Elektronski fakultet u Nišu, smer Elektronske komponente i mikrosistemi, završio je 06.10.2017. godine, sa prosečnom ocenom 9.91 i ocenom 10 na završnom radu pod nazivom „Projektovanje i realizacija M2M uređaja za merenje temperature i vlaznosti vazduha“. Master akademske studije, na istom fakultetu, smer Elektronika i mikrosistemi, završio je sa prosecnom ocenom 10 i ocenom 10 na master radu pod nazivom „Uticaj vrste enkripcije podataka na potrošnju kod autonomnih bežičnih senzora“, koji je odbranio 27.09.2018. godine.

Tokom studija bio je stipendista Fonda za izuzetno nadarene učenike i studente Republike Srbije kao i Ministarstva Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. Dobitnik je treće nagrade po ocenama recenzenata na devetoj IEEESTEC konferenciji studentskih radova, i dobitnik specijalne nagrade „Rad sa najvećim inovacionim potencijalom“, na desetoj IEEESTEC skonferenciji studentskih radova. Nosilac je povelje „Branko Raković“, dodeljene od strane Elektronskog fakulteta u Nišu, za najbolji master rad na smeru Elektronika i mikrosistemi u školskoj 2017/2018, kao i „Pupinove nagrade“ za 2020. godinu, koju dodeljuje Matica Srpska za najbolje izrađene završne, master i naučne radove u prethodnom trogodišnjem periodu.

Doktorske akademske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer Nanotehnologije i mikrosistemi, upisao je 2018. godine.

Nakon završenih master akademskih studija, šest meseci je radio u kompaniji „DMV“ u sektoru za razvoj i projektovanje hardware-a. U zvanje istraživač-pripravnik, na Elektronskom fakultetu u Nišu, izabran je 14.03.2019. god., a u zvanje asistent 10.02.2022. godine.

Redovni je član Matice Srpske i student član IEEE Solid State Society Circuits.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Do sada objavio je ukupno 15 radova, od čega 1 u časopisu sa IMPACT faktorom, 1 rad u domaćem časopisu, 6 radova na međunarodnim i 7 radova na domaćim naučnim skupovima. Oblast njegovog naučnog interesavanja obuhvata programiranje i primenu mikrokontrolera, primenu senzora u akvizicionim sistemima i bežičnim senzorskim mrežama (WSN), zaštitu podataka i u okviru bežičnih senzorskih mreža, kao i razvoj energy harvesting napajanja za čvorove ovih mreža.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Master inž. Milan Stojanović je koautor sledećih materijala namenjenih studentima osnovnih studija Elektronskog fakulteta u Nišu:

  • Lj. Vračar, M. Stojanović, J. Vračar, „LABORATORIJSKI PRAKTIKUM sa primerima za samostalan rad iz predmeta SENZORI I PRETVARAČI“.

PROJEKTI:

  • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, evidencioni broj projekta TR32026, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat je u toku).