Master inž. Jana Vračar rođena je 03.03.1992. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Požarevcu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. Elektronski fakultet je upisala školske 2011/2012. godine i diplomirala 2015. godine na katedri za Mikroelektroniku, modul Elektronske komponente i mikrosistemi, te stekla zvanje diplomiranog inženjera za elektrotehniku i računarstvo za Elektronske komponente i mikrosisteme. Naslov završnog rada je „Uređaj za određivanje boje pomoću fotosenzora”. Master studije je upisala 2015/2016. godine na Elektronskom fakultetu i završila sa prosečnom ocenom 9.78 (devet 78/100). Master rad pod nazivom „Razvoj i realizacija protoripa učila za demonstraciju rada punotalasnog ispravljača” odbranila je 2017. godine, i time stekla zvanje master inženjera za elektrotehniku i računarstvo na modulu Elektronika i mikrosistemi. Doktorske studije je upisala školske 2017/2018. godine na Elektronskom fakultetu na modulu Nanotehnologije i mikrosistemi u Nišu, i trenutno je treća godina redovnih studija. Tokom studiranja više puta je učestvovala na studentskim manifestacijama „Nauk nije bauk”, kao volonter i autor projekata, „Open day” i „Noć istraživača”, takođe kao volonter i autor projekata. Član je međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) od 2012. godine (IEEE Electron Devices Society/IEEE Solid-State Circuits Society). Od 2016. godine je recenzent na Međunarodnoj konferenciji studentskih projekata „IEEESTEC” koja se održava na Elektronskom fakultetu, kao i član organizacionog tima (sekretarijata) iste konferencije.

Kao saradnik za naučnoistraživački rad (samostalni stručni saradnik za NI) radila je od 2017. godine, a zvanje asistenta stekla 2020. godine.

Učestvovala je u organizaciji IEEE International Conference on Microelectronics (MIEL) koja se održava svake druge godine (2017. i 2019. godine) na Elektronskom fakultetu. Takođe, učestvovala je u organizaciji dva Mini-Colloquium-a u okviru konferencije MIEL (IEEE EDS Mini-Colloquium on Nanoelectronics 2017. godine i  Mini-Colloquium on Nano- and Flexible-Electronics 2019. godine). Tokom rada na fakultetu uzela je učešće u promociji Elektronskog fakulteta na mnogobrojnim manifestacijama. Kao član IEEE udruženja učestvuje u aktivnostima u okviru studentskog ogranka (Student Branch Chapter).

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Autor je 6 naučnih radova, od kojih su 3 na međunarodnim skupovima i 3 na domaćim skupovima.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Angažovana je na izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz 5 predmeta na osnovnim i master akademskim studijama.

Jana Vračar je koautor sledećih materijala namenjenih studentima osnovnih studija Elektronskog fakulteta u Nišu:

  • Lj. Vračar, M. Stojanović, J. Vračar, „LABORATORIJSKI PRAKTIKUM sa primerima za samostalan rad iz predmeta SENZORI I PRETVARAČI“.

PROJEKTI:

  • „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.