Dr Ivica Đ. Manić je rođen 03. 10. 1960. godine u Beloj Palanci. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu, a Elektronski fakultet u Nišu upisao je 1979. godine. Diplomski rad pod naslovom “Efekti vrućih nosilaca kod MOS tranzistora” odbranio je aprila 1985. godine. Poslediplomske studije završio je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kanazavi (Japan), gde je u februaru 1991. godine odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Preparation and Evaluation of Bi-Sr-Ca-Cu-O Superconducting Thin Films by RF Diode Sputtering”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti električnog naprezanja kod VDMOS tranzistora snage” odbranio je u martu 2006. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Od oktobra 1995. do jula 1998. godine radio je kao asistent na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini. Na Elektronskom fakultetu Nišu radi od 1998. godine, najpre kao asistent za oblast Mikroelektronika, a nakon doktoriranja biran je redom za docenta 2006. godine, vanrednog profesora 2011. i redovnog profesora 2016. godine, za oblast Mikroelektronika i mikrosistemi.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Nakon diplomiranja, u periodu od 1985. do početka 1988. godine, radio je u fabrici “EI-Poluprovodnici” na razvoju CMOS integrisanih kola i MOS tranzistora snage. Tri naredne godine proveo je, kao stipendista japanskog Ministarstva prosvete, na Odseku za elektrotehniku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Kanazavi (Japan), gde se bavio istraživanjem iz oblasti depozicije i karakterizacije tankih slojeva novootkrivenih superprovodnih oksida. Po povratku iz Japana, aprila 1991. godine, nastavio je da radi u DD “EI-Poluprovodnici” na istim poslovima kao i ranije. Od 1991. godine je uključen i u rad na naučno-istraživačkim projektima pri Katedri za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta u Nišu.

Dr Ivica Manić je član uređivačko-savetodavnog odbora i recenzent istaknutog međunarodnog časopisa Microelectronics Reliability (Elsevier, Velika Britanija) od 2009. godine. Kao Naučni sekretar bio je aktivno uključen u pripremu i organizaciju eminentne naučne konferencije MIEL od 1998. do 2008. godine, a od 2010. godine je član Programskog odbora ove konferencije. Na Elektronskom fakultetu bio je imenovan u Komisiju za stručnu praksu, Komisiju za biblioteku, Komisiju za ocenu ispunjenosti kriterijuma za prijavu i ocenu i odbranu doktorskih disertacija i izbore u zvanja nastavnika, Komisiju za obezbeđenje kvaliteta, Disciplinsku komisiju, kao i u Komisiju za mobilnosti studenata i akademsko priznavanje perioda mobilnosti. Za člana Saveta Elektronskog fakulteta biran je 2013. godine, a od 2015. godine obavlja funkciju Institucionalnog koordinatora Erazmus Mundus i Erazmus+ projekata Univerziteta u Nišu. U međuvremenu, učestvovao je u radu većeg broja komisija za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih i završnih radova na Elektronskom fakultetu, pri čemu je bio mentor i predsedavao komisijama za odbranu pet diplomskih radova. Osim toga, bio je član nekoliko komisija za izbor u nastavnička zvanja i više komisija za izbor asistenata.

U proteklom periodu objavio blizu 120 naučnih radova, i to 35 radova u međunarodnim časopisima sa SCI/SCIe liste, 5 radova u domaćim časopisima, 48 radova u zbornicima međunarodnih i 26 radova u zbornicima domaćih naučnih skupova, kao i jednu monografiju nacionalnog značaja i dva poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, a koautor je i jednog tehničkog rešenja. Prema informacijama preuzetim iz baze naučnih publikacija Scopus (http://www.scopus.com), njegovi radovi citirani su, ne računajući autocitate, 174 puta. Recenzirao je veći broj naučnih radova za istaknute međunarodne časopise Microelectronics Reliability i IET Circuits, Devices and Systems, za časopis međunarodnog značaja Facta Universitatis, kao i za naučne konferencije ETRAN, MIEL, IPFA, ISPS i studentsku konferenciju IEEESTEC.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U periodu do 1998. godine u više navrata bio je angažovan od iste katedre kao saradnik na izvođenju laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika, Elektrotehnički materijali i Elektronske komponente. Kao asistent bio je angažovan na izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta Elektronske komponente, Mikroelektronske tehnologije, Komponente i kola snage, Senzori i pretvarači, Osnovi mikroelektronike, Fizička elektronika i Komponente za telekomunikacije, a od izbora u nastavničko zvanje držao je nastavu iz predmeta Komponente i kola snage, Inteligentne komponente snage, Komponente za telekomunikacije i Karakterizacija komponenata.

PROJEKTI:

  • Učestvovao je kao istraživač na 6 domaćih projekata finansiranih od Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i na 6 međunarodnih projekata koje je realizovala Katedra za mikroelektroniku u saradnji sa Institutom za fiziku čvrstog tela Bugarske akademije nauka iz Sofije i Institutom za mikroelektroniku Nacionalnog centra za naučna istraživanja “Demokritos” iz Atine.
  • Osim toga, učestvovao je u radu dva Erazmus+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, a od 2019. godine rukovodi Erazmus+ KA103 i KA107 projektima mobilnosti Univerziteta u Nišu, doprinoseći procesu internacionalizacije Univerziteta.