Dr Goran S. Ristić  je završio Odsek za fiziku na Filozofskom fakultetu u Nišu 1990. godine, i te iste godine se zaposlio na Elektronskom fakultetu u Nišu. Magistarsku tezu je odbranio 1994. godine, a doktorsku disertaciju 1998. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

 

 

 

 

 

NAUČNO-STRUČNI RAD:

2008. godine je formirao Laboratoriju za primenjenu fiziku na Elektronskom fakultetu u Nišu, čiji je rukovodilac od njenog osnivanja. U periodu od 2001. do 2003. godine radio je na Departmanu za medicinsku biofiziku i medicinski imidžing, Univerziteta u Torontu. Objavio je više od 100 naučnih radova, od kojih 69 radova u međunarodnim časopisima sa WoS liste, i njegovi radovi su citirani više od 1000 puta (bez samocitata). Njegov trenutni H indeks bez samocitiranja je 16, a sa samocitiranjem 20. Recenzent je mnogih naučnih časopisa i bio je predsednik svih osam do sada organizovanih međunarodnih konferencija o zračenju u različitim oblastima istraživanja (indeksiran u Scopusu), kao i član Naučnih odbora više međunarodnih konferencija. 2018. godine bio je kandidat Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Nišu za dopisnog člana SANU.

Oblasti njegovog istraživanja uključuju pMOS radijacione dozimetre, pouzdanost MOS tranzistora (radijacioni i posleradijacioni efekti, električni i posleelektrični efekti), električna pražnjenja i rekombinacione procese u posleprobojnom periodu u gasovima na niskim pritiscima, kao i digitalne detektore za rendgenska snimanja.

PROJEKTI:

  • Bio je lokalni koordinator FP7 projekta, finansiranog od strane Evropske komisije, koji je relizovan u Laboratoriji za primenjenu fiziku Elektronskog fakulteta u Nišu u periodu od 2008.  do 2012.  godine, zajedno sa partnerima iz Irske i Slovenije.
  • Bio je rukovodilac tri bilateralna međunarodna projekta sa Nemačkom i Slovenijom i učesnik više nacionalnih naučnih i tehnoloških projekata.
  • Trenutno je koordinator trogodišnjeg Horizon 2020 – Twinning projekta, finansiranog od strane Evropske komisije, koji je započeo 2019. godine i realizuje sa partnerima iz Nemačke, Irske i Španije.
  • Takođe je rukovodilac nacionalnog projekta u oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja koji uključuje istraživače sa 11 fakulteta i 4 univerziteta iz Srbije.