Dr Emilija Živanović rođena je 10. jula 1975. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju „Bora Stanković“ završila je u Nišu sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet u Nišu, Odsek za fiziku, smer Primenjena fizika upisala je školske 1994/95. godine koji je završila 17. novembra 1999. godine sa prosečnom ocenom 9.11 i ocenom 10 na diplomskom radu pod nazivom „Talasne funkcije elektrona proizvoljnih stanja u impulsnom prostoru i njihova primena”. Dana 27. septembra 2004. godine odbranila je magistarsku tezu pod naslovom „Fizičko-hemijski procesi koji dovode do iniciranja električnog proboja u azotu na niskim pritiscima” na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu, 19. septembra 2014. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Procesi inicirani električnim probojem i pražnjenjem odgovorni za memorijski efekat u azotu i vazduhu” i time završila akademske studije trećeg stepena i stekla naučni naziv „doktor nauka- Elektrotehnika i računarstvo”.

Svoju profesionalnu karijeru dr Emilija Živanović započela je 01. marta 2000. na Elektronskom fakultetu u Nišu u svojstvu istraživača-stipendiste i bila angažovana za izvođenje računskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika. Od 01. jula 2001. godine zapošljena je na Elektronskom fakultetu u Nišu kao asistent-pripravnik za oblast Primenjena fizika na Katedri za mikroelektroniku. Nakon što je magistrirala, 04. marta 2005. godine izabrana je u zvanje asistent za oblast Primenjena fizika na Katedri za mikroelektroniku. U nastavničko zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjena fizika izabrana je 06. јuna 2017. godine.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Oblast istraživanja dr Emilije Živanović su mehanizmi koji dovode do proboja i pražnjenja u gasovima na niskim pritiscima, kao i karakterizacija optoelektronskih komponenata. Dosadašnji rezultati njenog naučnog rada ogledaju se u objavljivanju dvadeset naučnih radova od kojih je devet objavljeno u međunarodnim časopisima, a ostali na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je međunarodnog udruženja inžinjera elektronike i elektrotehnike IEEE, kao i član odeljenja Društva fizičara Srbije za naučna istraživanja i visoko obrazovanje, odseka za fiziku plazme i jonizovanih gasova. Kao poseban značaj u afirmaciji Elektronskog fakulteta treba istaći angažovanje dr Emilije Živanović u organizaciji naučne konferencije studentskih radova IEEESTEC. Tom prilikom bila je angažovana kao recenzent radova ove konferencije. Pored toga, recenzirala je radove saopštene na međunarodnom naučnom skupu o mikroelektronici MIEL i radove za časopis Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Dr Emilija Živanović je u svom dosadašnjem radu sa studentima bila angažovana u nastavi na osnovnim i master akademskim studijama iz sledećih predmeta: Fizika, Laboratorijski praktikum-fizika, Opšta fizika, Fizička elektronika, Elektronske komponente, Kvantna i statistička fizika, Osnovi optike, Tehnika i primena lasera, Dozimetrija i dozimetri, Vakuumske i gasne komponente.

U okviru procesa izvođenja nastave učestvovala je u razvijanju nastavnih sadržaja i pripremi nastavnog materijala (elektronske verzije skripti i praktikuma za računske i/ili laboratorijske vežbe) za većinu predmeta.

Od samog početka organizovanja pripremne nastave za brucoše na Elektronskom fakultetu u Nišu, angažovana je u realizaciji nastave u okviru predmeta Elementarni kurs fizike.

U toku rada na Elektronskom fakultetu angažovana je za populaciju i promociju Elektronskog fakulteta, nauke i tehnike učenicima srednjih škola. Aktivno je uzimala učešće u manifestacijama koje su na Elektronskom fakultetu u Nišu organizovane u svrhu promocije nauke i tehnike („Open day” i „Nauk nije bauk”).

SPISAK RADOVA