Dr Dragan Pantić je diplomirao na Elektronskom fakultetu, Univerziteta u Nišu 1986. god. Na istom fakultetu je 1990. god. odbranio svoju magistarsku tezu. Doktorsku disertaciju je odbranio 1994. godine, takođe na Elektronskom fakultetu iz oblasti Mikroelektronike. U zvanje redovni profesor Elektronskog fukulteta izabran je 2004. god., za naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi.

U periodu od 2000. do 2002. god. bio je prodekan za finansije. Bio je šef katedre za Mikroelektroniku, od 2005. do 2007. god. u prvom i od 2015. do 2020. god. u drugom mandatu. Od 2016. god. je predsednik Saveta Elektronskog fakulteta.

 

 

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Autor je i koautor 23 rada sa SCI (SSCI) liste i više od 70 radova na međunarodnim i dimaćim naučnim konferencijama. U dosadašnjem radu bio je mentor jedne doktorske disertacije i više od 100 završnih, diplomskih i master radova.

PROJEKTI:

Kao rukovodilac ili istraživač je učestvovao na više od 10 domaćih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije. Pored toga, bio je učesnik na 5 međunarodnih projekata realizovanih sa: Digital Equipment Corporation, Technical University Vienna, Institute for Microelectronics, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Department de Microtechnique, Lausanne, Switzerland, WUS Austria, Austrian Science and Research Liaison Office.