Dr Danijel Danković je rođen 28.06.1976. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Leskovcu, obe sa odličnim uspehom i kao nosilac diplome „Vuk Karadžić”. Diplomske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu završio je 2001. godine, sa prosečnom ocenom 9,35 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu, na obrazovnom profilu Elektronika i telekomunikacije. Magistarsku tezu pod naslovom „Nestabilnosti p-kanalnog VDMOS tranzistora snage usled naponsko temperaturnih naprezanja sa negativnom polarizacijom gejta” odbranio je jula 2006. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Nestabilnosti komercijalnih VDMOS tranzistora snage usled naponsko temperaturnih naprezanja oksida gejta” odbranio je decembra 2009. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Marta 2002. godine izabran je u zvanje asistent – pripravnik na Elektronskom fakultetu u Nišu, a u zvanje asistent izabran je februara 2010. godine. U zvanje docent izabran je jula 2014. godine, a u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi aprila 2019. godine. Od juna 2020. godine je šef Katedre za mikroelektroniku na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Pohađao je obuku za specijalizovana merenja: Ultra-Fast NBTI/PBTI Measurement Using Model 4200-SCS, Keithley, Gaeta, Italy,  novembra 2010. godine, i obuku za držanje nastave na engleskom jeziku u okviru inicijative „Studiraj u Srbiji”, Univerzitet u Nišu, Republika Srbija, novembar-decembar 2019.

Njegov diplomski rad je proglašen za najbolje izrađen diplomski rad na Elektronskom fakultetu u Nišu u školskoj 2000/2001. godini. Diplomski rad je nagrađen i od strane Katedre za preciznu mehaniku Instituta za tehnologiju Univerziteta u Beču za najbolje izrađen diplomski rad iz oblasti mikroelektronike.

Kao student magistarskih studija 2005. godine dobio je Oktobarsku nagradu SO Leskovac za naučni rad u oblasti elektronike i elektrotehnike.

Dobitnik je nagrade IEEE-a ED društva za najboljeg studenta doktorskih studija u 2007. godini u okviru PhD Student Fellowship Program-a.

Prezentovao je veći broj radova po pozivu i dobitnik je većeg broja nagrada za najbolji rad na konferencijama.

Član je tima koji je osvojio treću nagradu u kategoriji inovativne ideje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i energetike na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2011. godini.

Dobitnik je nagrade IEEE 2013 Member-Get-a-Member Awards, za promociju i popularizaciju IEEE-a. Denise Maestri, IEEE Member & Geographic Activities.

Dobitnik je Srebrne značke za istaknuti doprinos u radu i razvoju Fakulteta. Elektronski fakultet u Nišu, 2014. godine.

Dobitnik je Zlatne značke za istaknuti doprinos u radu i razvoju Fakulteta. Elektronski fakultet u Nišu, 2017. godine.

Dobitnik je Priznanja kolektiva OŠ „Radoje Domanović“ iz Niša za nesebično zalaganje i aktivno učešće u životu i radu škole povodom Savindana 2017. godine.

Priznanje OO IEEESTEC konferencije za deset uspešno organizovanih IEEESTEC konferenicja na Elektronskom fakultetu u Nišu, 2017. godine.

Nagrada Chapter of the Year Award za IEEE ED/SSC University of Niš Student Branch Chapter, kojim rukovodi Danijel Danković, za najbolji ogranak u okviru IEEE Regiona 8. Nagrada je dobijena za kvalitet i kvantitet aktivnosti i programa realizovanih u periodu 1.7.2017.-30.06.2018. godine.

Priznanja Centra za promociju nauke za unapređenje promocije i popularizacije nauke u okviru Javnih poziva Centra za promociju nauke. Priznanja dodeljivana povodom nacionalnog Dana nauke 2018, 2019 i 2020. godine.

NAUČNO-STRUČNI RAD

Objavio je ukupno 104 naučna rada, 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 30 radova u međunarodnim časopisima, 10 radova u domaćim časopisima, 38 radova na međunarodnim i 23 rada na domaćim naučnim skupovima. Autor je jednog tehničkog rešenja.  Spisak publikacija: https://www.npao.ni.ac.rs/elektronski-fakultet/540-danijel-m-dankovic/540-danijel-m-dankovic

Pomoćnik je editora međunarodnog časopisa Microelectronics Raliability (Elsevier). Saradnik je časopisa Facta Universitatis, recenzent radova većeg broja međunarodnih časopisa, konferencija, studentskih i učeničkih takmičenja.

Član je međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike IEEE od 1998. godine. Od 2005. godine predsednik je studentskog ogranka IEEE ED/SSC Univerziteta u Nišu i sekretar podružnice ED/SSC društva za Srbiju i Crnu Goru, a od 2013. godine i član Izvršnog odbora IEEE društva.

Od 2002. godine član je tehničko-organizacionog odbora i aktivno je učestvovao u organizovanju međunarodne naučne konferencije MIEL, a od 2008. godine predsednik je naučne konferencije studentskih radova IEEESTEC. Član je Programskog komiteta međunarodne konferencije ESREF i Naučnog komiteta međunarodne konferencije BMASmartC.

Tokom 2004. i 2005. godine bio je član Radne grupe za izradu Lokalno Ekološkog Akcionog Plana (LEAP) za opštinu Leskovac. Konačni cilj Radne grupe bio je izrada Studije, plansko-razvojnog dokumenta za opštinu Leskovac u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, dokument koji predstavlja osnovni preduslov Nacionalnog Ekološkog Plana države.

Angažovan je na promociji Elektronskog fakulteta na regionalnim takmičenjima srednjih elektrotehničkih škola aktiva Niš, član je žirija takmičenja učenika srednjih elektrotehničkih škola Srbije, „Arduino kup Srbije”, „Galaksija kup”, “Code Craft” i studentskog takmičenja “EBEC Niš”.

Uzimao je učešće u svim manifestacijama koje su organizovane u svrhu promocije nauke i tehnike: “Open Day”, festival „Nauk nije bauk”, sajam zapošljavanja “Job Fair”, sajam „Bolonjski proces i obrazovanje, nauka, inovacije, pronalazaštvo i zapošljavanje u Srbiji” i manifestacije „Noć istraživača”. Držao je više desetina stručnih radionica u školama, Naučnom klubu Niš i Naučnom klubu Leskovac.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U okviru nastavnog rada držao je predavanja ili je bio angažovan na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi za izvođenje računskih i laboratorijskih vežbi iz 15 predmeta. Učestvovao je u razvijanju sadržaja i pripremi nastavnih materijala za veći broj predmeta.

Pod njegovim mentorstvom urađeno je više desetina studentskih projekata realizovanih, kako za potrebe nastave, tako i za razne vannastavne aktivnosti (konferencije, takmičenja, sajmovi i konkursi). U dosadašnjem radu učestvovao je u vođenju više desetina diplomaca.

PROJEKTI:

  • Bio je ili je trenutno angažovan na osam projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke Republike Srbije i četiri međunarodna projekta.
  • Učestvovao u realizaciji projekata „Inoviranje programa predmeta „Projektovanje štampanih ploča” uvođenjem koncepta upravljanja podacima (PCBPDM)”, „Inoviranje programa predmeta „Digitalna mikroelektronika i Integrisani mikrosistemi” primenom koncepta projektne nastave (DIMIS)” i „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)”  finansiranih u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja”.
  • Rukovodilac je sedam projekata kojima se vrši promocija i popularizacija nauke kod srednjoškolaca i studenata, pod nazivom „Pretočimo znanje u praktičan rad”, „Praktičnim radom do znanja”, „Idemo i mi na IEEESTEC konferenciju” i „Za IEEESTEC se spremi”, finansiranih od strane Kancelarije za mlade Grada Niša, IEEE-a i Centra za promociju nauke.