Dr Aneta Prijić je rođena u Nišu 27. jula 1969. godine. Osnovnu školu „Ćele Kula“ i srednju školu „Svetozar Marković“ završila je u rodnom gradu.

Diplomske studije na Elektronskom fakultetu je završila jula 1993. godine na profilu Mikroelektronika sa prosečnom ocenom u toku studija 9,92 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Dobitnica je više nagrada i povelja tokom studija od kojih su i Povelja „14. oktobar“ grada Niša i Povelja Univerziteta u Nišu, kao i više povelja i pohvalnica Elektronskog fakulteta. Od treće godine studija do diplomiranja bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije.

Magistarsku tezu pod naslovom „Transport nosilaca naelektrisanja u jako dopiranom silicijumu“ je odbranila novembra 1996. godine, a decembra 2007. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Projektovanje i optimizacija električnih kontakata i termičkih prekidača“ na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Od 1. septembra 1993. godine radi na Elektronskom fakultetu u Nišu, prvo kao istraživač-saradnik, a zatim kao asistent i nastavnik. Izabrana je u zvanje docent 2011. godine a u zvanje vanredni profesor februara 2016. godine. Od decembra 2020. godine je u zvanju redovni profesor.

U okviru stručnih i naučnih usavršavanja pohađala je kurs za rad sa simulatorom ANSYS: „Introduction Training in ANSYS Workbench Modules: Mechanical – Meshing, Design Modeler,  FLUENT“; October 2010; Belgrade, Serbia i obuku za držanje nastave na engleskom jeziku “English as a Medium of Instruction (EMI)” u okviru inicijative Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja „Studiraj u Srbiji” – Internacionalizacija VŠU, Univerzitet u Nišu, Republika Srbija, novembar-decembar 2019.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Objavila je ukupno 100 naučnih radova od kojih 22 rada u međunarodnim časopisima, 10 radova u domaćim časopisima, 33 rada na međunarodnim i 35 radova na domaćim naučnim skupovima. Autor je ili koautor jednog poglavlja u monografiji međunarodnog značaja, jedne monografije nacionalnog značaja, dva univerzitetska udžbenika, 2 tehnička izveštaja i većeg broja praktikuma. Koautor je 4 registrovana nacionalna patenta, 1 objavljenog međunarodnog patenta i 13 tehničkih rešenja. Koautor je više radova koji su nagrađivani na konferencijama međunarodnog značaja.

Član je Reviewer Board-a časopisa Journal of Low Power Electronics and Applications – MDPI, a tokom poslednjih 10 godina je bila recenzent više desetina radova podnetih za publikovanje u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija. Član je Odbora za naučne i stručne skupove društva za ETRAN zadužen za sekciju Mikroelektronika i optoelektronika od 2014. godine. i član međunarodnog udruženja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 1991.godine.

Tokom svog rada na Fakultetu, a u okviru Katedre za mikroelektroniku, aktivno je učestvovala u organizaciji 12 međunarodnih konferencija MIEL koje se održavaju dvogodišnje u ovoj instituciji. Takođe, učestvovala je na mnogim manifestacijama koje su na Elektronskom fakultetu u Nišu organizovane u svrhu promocije nauke i tehnike: “Open Day”, festival „Nauk nije bauk” i sajam „Bolonjski proces i obrazovanje, nauka, inovacije, pronalazaštvo i zapošljavanje u Srbiji”.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

U toku svog rada na Elektronskom fakultetu bila je angažovana na izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz 12 predmeta na smeru Mikroelektronika. Kao nastavnik je trenutno angažovana na izvođenju svih oblika nastave iz predmeta Poluprovodničke komponente, Elektronska fizika čvrstog tela i Projektovanje mikrosistema na osnovnim akademskim studijama, kao i iz predmeta Integrisani mikrosistemi na master i Poluprovodničke komponente i tehnologije i Fizička elektronika poluprovodnika na doktorskim studijama.

Pod njenim mentorstvom, urađena je i juna 2019. godine odbranjena doktorska disertacija „Karakterizacija termoelektričnih modula primenjenih za napajanje čvorova bežičnih senzorskih mreža“ iz uže naučne oblasti Mikroelektronika i mikrosistemi – doktorant Dejan Milić. Rukovodila je izradom 4 diplomska, 5 završnih i 10 master radova i bila član komisije za usmenu odbranu većeg broja ovakvih radova. Takođe je rukovodila izradom više studentskih radova za konferencijе IEEESTEC, SCEESD i međunarodno takmičenje „IEEE Region 8 Student Paper Contest“.

Bila je predsednik ili član 8 komisija za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje saradnik u nastavi ili asistent i jedne komisije za izbor u zvanje docent.

PROJEKTI:

  • Bila je ili je trenutno angažovana na 9 naučno-istraživačkih projekata pri Katedri za mikroelektroniku na Elektronskom fakultetu u Nišu, finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • Rukovodilac je projekta „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)“ finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja” Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u školskoj 2020/2021.
  • U okviru iste programske aktivnosti za 2019/2020., učestvovala je u realizaciji projekta „Inoviranje programa predmeta Digitalna mikroelektronika i Integrisani mikrosistemi primenom koncepta projektne nastave (DIMIS)”.