Master inž. Aleksandra Stojković je rođena 7.12.1992. godine u Nišu, gde je završila osnovnu školu „Sreten Mladenović Mika“ i srednju elektrotehničku školu “Nikola Tesla”. Nosilac je dve Vukove diplome i diplome đaka generacije 2010/2011. srednje elektrotehničke škole “Nikola Tesla”. Osnovne akademske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu upisala je školske 2011/2012. godine i na istom odbranila završni rad “Tehnike linearizacije odziva NTC otpornika” 2015. godine na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi sa prosečnom ocenom u toku studija 9.76 i ocenom 10 na završnom radu. Master akademske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu upisala je školske 2015/2016. godine na studijskom programu Elektronika i mikrosistemi, modul Elektronske komponente i mikrosistemi. Ove studije je završila sa prosečnom ocenom 10. Master rad pod naslovom “Realizacija interakcije RGB LED-a i 3-osnog akcelerometra na PSoC razvojnom okruženju” je odbranila 2017. godine sa ocenom 10 i time stekla zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva za elektroniku i mikrosisteme.

Tokom studija bila je stipendista Ministarstva Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. Nosilac je Povelja Elektronskog fakulteta u Nišu za postignute rezultate tokom studija. Od 2017. godine je student doktorskih studija Elektronskog fakulteta u Nišu na smeru Nanotehnologije i mikrosistemi.

Od 2017. godine radila je na mestu saradnika u nastavi na Elektronskom fakultetu u Nišu, a 2018. godine izabrana je u zvanje asistent na Katedri za mikroelektroniku. Član je IEEE  udruženja. Više godina je uključena u organizovanje Međunarodne konferencije studentskih projekata IEEESTEC. Član je organizacionog tima međunarodne konferencije MIEL i međunarodne konferencije RAD. Bila je angažovana u aktivnostima promocije Elektronskog fakulteta u okviru manifestacija „Nauk nije bauk“, „Dani otvorenih vrata“, “Forum naprednih tehnologija” i „Noć istraživača“. Bila je uključena i u aktivnosti vezane za predstavljanje modula Elektronske komponente i mikrosistemi studentima Elektronskog fakulteta.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Autor je više radova objavljenih na međunarodnim i domaćim konferencijama.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Angažovana je na izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz 7 predmeta na osnovnim akademskim studijama na Elektronskom fakultetu. Učestvovala u realizaciji Arduino radionice za studente prve godine Elektronskog fakulteta, tokom 2018. i 2019. godine sa ciljem uvođenja studenata u svet praktične elektronike kroz spoj hardvera i softvera. Učestvovala u realizaciji stručne prakse učenika srednje škole tokom 2019 godine.

PROJEKTI:

  • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, evidencioni broj projekta TR32026, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat je u toku)
  • „Inoviranje programa predmeta „Projektovanje štampanih ploča“ uvođenjem koncepta upravljanja podacima (PCBPDM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Inoviranje programa predmeta „Digitalna mikroelektronika i Integrisani mikrosistemi“ primenom koncepta projektne nastave (DIMIS)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • „Modifikacija praktične nastave iz grupe predmeta na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi (MOD2EKM)“, finansiranog u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.