Priđi bliže IEEESTEC konferenciji

EEESTEC Konferencija studentskih projekata organizuje asocijacija studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) LC Niš, IEEE studentski ogranak Niš, i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, a podržana je i od IEEE Electron Devices (EDS)/Solid-State Circuits (SSC), IEEE Microwave Theory and Techniques (MTT), kao i od IEEE sekcije Srbije i Crne Gore. Konferencija predstavlja …

Projektovanje sistema sa TFT i OLED displejima

Prilikom projektovanja velikog broja uređaja nezaobilazne elektronske komponente predstavljaju displeji. Displeji najčešće prikazuju poruke koje obaveštavaju korisnike o trenutnim stanjima i aktivnostima uređaja. Pored toga, displeji, pogotovo oni koji mogu da prikazuju više boja često mogu biti deo promotivnih i ukrasnih uređaja. U ovom projektu je prikazano povezivanje modernih OLED …

GPS lokator baziran na ARM okruženju

Ovaj projekat prikazuje realizaciju GPS lokatora korišćenjem mikrokontrolera sa ARM arhitekturom STM32F103 i GPS modula NEO-6M. GPS koordinate prikazuju se na OLED displeju. Za ovaj projekat prvo je realizovano električno kolo. Potom, napisan je odgovarajući kod za mikrokontroler. Nakon toga, isprojektovana je i proizvedena odgovarajuća štampana ploča na koju su …

Termometar sa temperaturnom sondom

Ovaj projekat proizašao je iz predmeta Projektovanje štampanih ploča na Elektronskom fakultetu u Nišu. U okviru predmeta pređen je čitav put od ideje do realizacije projekta. Nakon ideje, osmišljeno je i testirano odgovarajuće električno kolo. Korišćenjem softverskih alata projektovana je štampana ploča, koja je potom i proizvedena. Na ploči su …

Gajger-Milerov brojač

Ovaj projekat prikazuje razvoj Gajger-Milerovog brojača. Sam brojač prati Android aplikacija, pa uređaj može biti korišćen kao dozimetar. Zvučnom notifikacijom uređaj obaveštava korisnika kada je u okolini detektovano veće zračenje od normalnog. Za uređaj je projektovano odgovarajuće kolo. Kolo je sklopljeno na štampanoj ploči i korišćenjem 3D štampača je odštampana …

Beskontaktni IC senzor temperature sa primenom u IoT tehnologijama (Veljko Vučković)

Sistem za merenje temperature je realizovan korišćenjem PIC18F45K22 mikrokontrolera koji podatke sa MLX90614 IC temperaturnog senzora šalje na ESP01 WiFi modul, kako bi se informacije prikazale na website-u, a sistem poseduje i USB port za komunikaciju sa računarom. Na website-u se grafički prikazuju rezultati merenja temperature, a na svakih pet …

Displej zasnovan na rotirajućem nizu LED dioda, studenti Miloš Đorđević, Aleksandar Vulović i Milan Savić

Propeler sadrži 40 ultrasvetlećih LED  dioda, PIC mikrokontroler, pomoću kojih je moguće iscrtavanje analognog i digitalnog časovnika, iscrtavanje monohromatskih slika i ispisivanje teksta. Sve se to kontroliše mikrokontrolerom, koji podatke za iscrtavanje, tj. ispisivanje teksta prima preko transivera.      Sama elektronika zavisi od napajanja, koje je izvedeno pomoću obrtnog …

Prototip učila za demonstraciju rada punotalasnog ispravljača, saradnik Jana Vračar

Učilo je namenjeno za primenu u nastavi gde se izučavaju principi funkcionisanja i osnovne primene poluprovodničkih komponenata. Ovakav uređaj omogućava jednostavno razumevanje rada punotalasnog ispravljača. Sam punotalasni ispravljač je realizovan uz pomoć LE dioda, umesto klasičnih silicijumskih, tako da uređaj obezbeđuje vizuelnu demonstraciju protoka električne struje kroz Grecov spoj. Na …