Realizovani sistem je moguće koristi kao termometar sobne ili spoljašnje temperature.Moguće je dodati eksternu memoriju, odnsosno SD karticu za upisivanje vrednosti temperature, i omogućiti komunikaciju sa računarom koriščenjem USB ili RS232 interfejsa.

 

 

Sistem za merenje temperature se u logičkom smislu sastoji od 4 funkcionalna logička bloka.

Za projektovanje električne šeme i štampane ploče sistema je korišćen softverski paket Proteus odnosno ISIS i ARES tj delovi softverskog paketa. ISIS za projektovanje električne šeme i simulacija rada uređaja a ARES za projektovanje štampane ploče (PCB).

Osnovni blok kao i kod svih elektronskih uređaja je blok napajanja koji je u ovom sistemu realizovan kao DC-DC konvertor što znači da zahteva eksterno napajanje iz ispravljača koji vrši koverziju naizmeničnog napona gradske mreže u jednosmerni napon, a zatim se DC-DC konvertorom čiji je osnovni element linearni stabilizator napona LM7805 vrši regulacija napona na 5V, koliko je inače potrebno za napajanje ostalih blokova. Drugi blok predstavlja senzorski blok. U osnovi senzorski blok se sastoji od temperaturnog senzora LM35 i operacionog pojačavača koji može da radi kao single-supply što je izrazito pogodno u ovom sistemu. Treći blok je blok LCD displeja. LCD displej koji je korišćen u ovom uređaju je alfanumerički monohromatski displej sa pozadinskim osvetljenjem koji ima mogućnost ispisivanja teksta u 2 reda po 16 karaktera. I konačno četvrti i najvažniji blok je blok mikrokontrolera koji je jednostavniji za implementaciju od drugih mikrokontrolera zahvaljujući internom oscilatoru koji poseduje koričćeni mikrokontroler firme Microchip PIC16F684.

Programski kod:

;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these setting
Device = 16F684
Config FOSC_INTOSCIO,_  ‘ Interni oscilator
WDTE_OFF,_
PWRTE_OFF,_
CP_OFF,_
CPD_OFF,_
IESO_OFF,_
FCMEN_OFF
‘**** End of Fuse Configurator Settings ****
‘——————————————————————————-
‘—- deklaracija oscilatora —-
XTAL 8
‘—- deklaracija promenljivih —-
Dim b As Float
Dim c As Float
‘—- deklaracija A/D konvertora —-
ANSEL=%00000001
ADCON0=%10000001
ADCON1=%01100000
‘—- deklaracija LCD-a —-
Declare LCD_TYPE 0
Declare LCD_INTERFACE 4          ‘ Za ipis se koriste 4 linije
Declare LCD_DTPIN PORTC.0       ‘ Podaci se prenose od pina PORTC.1 do pina
Declare LCD_ENPIN PORTC.5       ‘ Enable pin je na pinu PORTC.3
Declare LCD_RSPIN PORTC.4       ‘ Regitar select je na pinu PORTC.2
Declare LCD_LINES 2                     ‘ LCD je tipa sa 2 linije za ispis
Cls                                                       ‘ Brisanje prethodnog sadržaja ekrana
‘—- glavni deo koda —-
main:
While 1=1
DelayMS 500
ADCON0.1 = 1
While ADCON0.1 = 1
Wend
b=(ADRESH * 256 + ADRESL)
b=b*5/102,3
c=b
Print At 1,1, “Temp LM35 senzor”
Print At 2,3, “Temp: “, DEC2 c, ” C”
Wend