Fizika (Laboratorijske vežbe, I semestar)

LITERATURA:

Laboratorijski praktikum (PDF)


VIDEO PREZENTACIJE VEŽBI:

1a vežba – Odredivanje ubrzanja Zemljine teže pomocu matematickog klatna

1b vežba – Odredivanje Jungovog modula elasticnosti žice

2a vežba – Odredivanje momenta inercije tela pomocu torzionog klatna 

2b vežba – Odredivanje momenta inercije tela primenom Štajnerove teoreme 

3a vežba – Proveravanje Bojl-Mariotovog zakona 

3b vežba – Odredivanje odnosa cp/cv za vazduh 

4a vežba – Odredivanje toplote isparavanja tecnosti 

4b vežba – Odredivanje nepoznate temperature termoparom 

5a vežba – Odredivanje brzine zvuka u vazduhu 

5b vežba – Odredivanje viskoznosti glicerina 

6a vežba – Primena zakona geometrijske optike i princip rada optickih instrumenata 

6b vežba – Odredivanje indeksa prelamanja svetlosti pomocu mikroskopa