Literatura za studente

Na ovoj stranici se nalazi literatura iz pojedinih predmeta na akademskim studijama koji pripadaju Katedri za mikroelektroniku.

Fizika

Elektronske komponente

Materijali za elektroniku

Tehnologije mikrosistema

Osnovi optike

Komponente za telekomunikacije

Poluprovodničke komponente

Analogna mikroelektronika

Projektovanje štampanih ploča

Digitalna mikroelektronika

Senzori i pretvarači

Integrisani mikrosistemi

Obnovljivi izvori energije (Renewable Energy)

Solarne komponente i sistemi (Solar Devices and Systems)

Osnove fotonaponske konverzije

Solarne tehnologije i komponente (Solar Technologies and Devices)

Projektovanje fotonaponskih sistema

Autonomni mikrosistemi

Elektronska fizika čvrstog tela

Projektovanje i simulacija mikroelektronskih komponenata

Projektovanje mikrosistema

Nanotehnologije