NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad na Katedri se odvija u laboratorijama koje su savremeno opremljene.

Aktuelni nastavnici i saradnici Katedre za mikroelektroniku su tokom nastavnog i naučno-istraživačkog rada objavili preko hiljadu naučnih radova, kao i veći broj monografija i udžbenika. Takođe su učestvovali u realizaciji više domaćih i inostranih projekata. Pored toga, Katedra za mikroelektroniku organizuje renomiranu međunarodnu konferenciju o mikroelektronici MIEL.

Laboratorija za karakterizaciju komponenata

Laboratorija za karakterizaciju komponenata je istraživačka laboratorija namenjena ispitivanju pouzdanosti i električnoj karakterizaciji mikroelektronskih komponenata, integrisanih kola i sistema. Laboratorija je opremljena savremenim uređajima i sistemima za merenje električnih karakteristika i funkcionalnu dijagnostiku elektronskih komponenata i integrisanih kola u statičkom i impulsnom režimu u širokim opsezima napona napajanja, radnih frekvencija i temperatura. U laboratoriji se, između ostalog, vrše istraživanje, karakterizacija i analiza efekata različitih vidova naponskih i naponsko-temperaturnih naprezanja kod MOS tranzistora i drugih poluprovodničkih komponenata, kao i analiza i razvoj adekvatnih modela fizičkih procesa odgovornih za uočene nestabilnosti električnih parametara istraživanih komponenata.

Laboratorija za elektrotehničke materijale

Laboratorija za elektrotehničke materijale bavi se problemima mikrostrukturnih i električnih karakteristika materijala, pri čemu su razvijene metode za određivanje električnih, feroelektričnih i feromagnetnih osobina materijala. U okviru laboratorije moguće je meriti električnu otpornost materijala, dielektrične i magnetne karakteristike kao i kontaktne osobine materijala. Takođe, moguće je snimati i temperaturne i frekventne karakteristike skoro svih tipova materijala u širokom temperaturnom i frekventnom intervalu. Treba napomenuti i da je Laboratorija za elektrotehničke materijale tesno povezana sa laboratorijom za elektronsku mikroskopiju koja je pri Medicinskom fakultetu u Nišu.

Laboratorija za modelovanje i simulaciju mikrokomponenata i mikrosistema (MICROSIM)

Osnovni cilj laboratorije za modelovanje i simulacije je modeliranje tehnoloških procesa i simulacija električnih karakteristika različitih mikrokomponenata i mikrosistema korišćenjem savremenih Technology Computer Aided Design (TCAD) sistema.

Laboratorija za primenjenu fiziku

Laboratorija za primenjenu fiziku je istraživačka laboratorija koja objedinjuje istraživanja iz fizike i elektronike. Osnovna istraživanja obuhvataju ispitivanje radijacionih i post-radijacionih efekata kod MOS tranzistora i mehanizama i procesa koji nastaju u različitim tipovima dozimetara jonizujućeg zračenja. Sastavni deo istraživanja su i ispitivanje procesa u gasovima na niskim pritiscima, karakterizacija efekata X zračenja i ispitivanje i modelovanje opto-elektronskih procesa u frekvencijskim područjima reda teraherca. Istraživanje uključuje i razvoj odgovarajućih merno-akvizicionih sistema za kontrolu navedenih procesa, kao i razvoj prototipova merno-akvizicionih sistema koji bi imali primenu kako u naučno-istraživačkim delatnostima, tako i u komercijalnim aplikacijama. Više informacija …

Laboratorija za vakuumsku tehniku

U laboratoriji se vrše istraživanja za fundamentalne procese u gasovima. Istraživanja se vrše spektroskopskim i metodama za detektovanje električnog proboja. Rad u laboratoriji usko je vezan za nekoliko projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, a rezultati su objavljeni u više eminentnih stranih časopisa.