Dipl. inž. Miloš Marjanović je rođen 22.11.1989. godine u Knjaževcu , gde je završio osnovnu školu „Dimitrije Todorović Kapler“ i Knjaževačku gimnaziju sa odličnim uspehom. Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2008. godine i na istom diplomirao 2013. godine na modulu Mikroelektronika i mikrosistemi sa prosečnom ocenom u toku studija 10.00 i ocenom 10 na diplomskom ispitu sa temom „Generator signala zasnovan na programabilnom sistemu na čipu“. Tokom studija bio je stipendista Ministarstva Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositej. Nosilac je važnih priznanja: Povelja grada Niša – 11. januar, za najboljeg studenta Elektronskog fakulteta u Nišu tokom 2012. godine, Povelja Elektronskog fakulteta u Nišu za najboljeg diplomiranog studenta generacije 2008/09, Srebrni znak Univerziteta u Nišu kao najboljem studentu Elektronskog fakulteta u Nišu u školskoj 2012/13. Od 2013. godine je student doktorskih studija Elektronskog fakulteta u Nišu na smeru Nanotehnologije i mikrosistemi. Godine 2013. radio je na mestu  stručnog saradnika za naučno – istraživački rad na Elektronskom fakultetu u Nišu, a od februara 2014. do februara 2016. godine bio je saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Mikroelektronika i mikrosistemi. Nakon toga izabran je u zvanje asistent na Katedri za mikroelektroniku. Angažovan je na izvođenju račnskih i laboratorijskih vežbi iz 10 predmeta na osnovnim akademskim studijama.

Istraživač je na projektu „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“ finansiranog od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Autor je 42 rada, od čega 2 objavljena kao poglavlja u monografijama, 1 u časopisu sa IMPACT faktorom, 5 u ostalim časopisima od međuarodnog i nacionalnog značaja, 15 na međunarodnim i 19 na domaćim naučnim skupovima.

Više godina aktivno je uključen u organizovanje Međunarodne konferencije studentskih projekata IEEESTEC, kao njen sekretar (od 2012. godine), potpredsednik (od 2013. godine) i tehnički urednik (od 2014. godine). Član je IEEE  udruženja od 2010. godine, a od septembra 2015. je predsednik IEEE studentskog ogranka Niš. Tokom svog rada na fakultetu, a u okviru Katedre za mikroelektroniku, aktivno je učestovavo u organizaciji 4 međunarodne konferencije MIEL i 3 međunarodne konferencije RAD. Više puta je držao predavanja po pozivu u okviru aktivnosti studentskih organizacija BEST, EESTEC, SICEF, učestovavo i rukovodio predstavaljanju Katedre na manifestacijama „Nauk nije bauk“, „Noć istraživača“, „OpenDay“.