ENGLISH – Curriculum Vitae

Ljubomir.Vracar@elfak.ni.ac.rs

Ljubomir.Vracar@gmail.com

Ljubomir Vračar – projects page

PODRUČJA RADA:

 • Energy Harvesting (samonapajajući senzori)
 • Autonomni senzori
 • Senzori i mikrosenzori
 • Internet of Things – IoT
 • Smart City tehnoogije
 • Obrazovanje
 • Intelektualna svojina
 • 3D štampa

Dr Ljubomir Vračar rođen je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. U toku školovanja učestvovao je na saveznim i republičkim takmičenjima iz računarstva i elektronike i dve godine osvajao 1. mesto na saveznom takmičenju iz primene računara u akviziciji podataka. Na Elektronskom fakultetu u Nišu je 18.10.1999. godine odbranio diplomski rad pod naslovom „Metode analize otkaza mikroelektronskih komponenata“. Poslediplomske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu iz uže naučne oblasti Mikroelektronika upisao je 1999. godine.  Magistarsku tezu pod naslovom „Automatska električna karakterizacija tankih dielektrika gejta MOS komponenata“ odbranio je na Elektronskom fakultetu u Nišu 12.6.2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA TAKTILNIH I SAMONAPAJAJUĆIH MIKROSISTEMA“ odbranio je 7.11.2014. na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Kao istraživač saradnik radio je na Elektronskom fakultetu u Nišu u periodu 1999.-2002. godine, a nakon toga, 1.3.2002. je nastavio rad kao asistent-pripravnik. U zvanje docent izabran je 31.5.2016. godine.

ODOBRENI PATENTI:

 • „Tastatura od programibilnih tastera i postupak za dodeljivanje identifikacione oznake tasterima“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52967, 28.11.2013.
 • „Kapacitivni senzor pritiska sa višeslojnim dielektrikom“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52973, 29.11.2013.
 • „Taster izrađen u tehnologiji štampanih ploča“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52974, 29.11.2013.
 • „Termoelektrični samonapajajući uređaj baziran na tehnologiji metalnih štampanih ploča“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 55393, 16.3.2017.

SARADNJA SA DOMAĆIM I INOSTRANIM INSTITUCIJAMA:

 • Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, Srbija, 2002-2007 (rukovodilac seminara “Primenjena fizika i elektronika”).
 • Weizmann Institute of Science, Dep. Science Teaching, Tel Aviv, Israel, 2002 (uspostavljanje međunarodne saradnje sa Izraelom na polju razmene i obrazovanja mladih talenata).
 • DLR Institut fuer Planetenforschung, Berlin, Germany, 2003. (učešće u realizaciji projekta „HEB Mixers: Design of Quasi-Optical Antennas“)
 • CERN – European Organization for Nuclear Research, Geneva, Switzerland, 2004.
 • Institute of Physics, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje, Makedonija, 2005 (razvoj ultratankih dielektričnih filmova za primenu u nanokomponentama).
 • Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria, 2007 (razvoj i karakterizacija ultratankih dielektričnih filmova za primenu u nanokomponentama)

Kao vođa tima učestvovao na takmičenju „Najbolјa tehnološka inovacija u Srbiji“ u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

 • Lj.Vračar, D.Danković, S.Dević, D.Nešić, „Tim PELTEH – Samonapajajući senzor temperature“, treća nagrada u kategoriji inovativne ideje, 2011.
 • Lj.Vračar, S.Dević, D.Nešić, „Tim ARMADILLO – Taster za industrijske primene u PCB tehnologiji“, druga nagrada u kategoriji realizovane inovacije, 2012.

Dobitnik je dve Zlatne plakete na 5. Izložbi inovacija Ivanić – Grad, održanoj 17. i 18. maja 2018. u Republici Hrvatskoj i to za “Akvizicioni sistem SmartLab” i “Samonapajajući senzorski sistem “CVET” (Energy Harvesting WSN)” (plaketa-link)

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Od 2002. godine dr Ljubomir Vračar je angažovan na izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta: Materijali za mikroelektroniku, Mikroelektronske tehnologije, Fizika i dijagnostika otkaza, Elektrotehnički materijali, Fizička elektronika, MEMS, Elektronske komponente, Senzori i pretvarači i Komponente snage.

Dr Ljubomir Vračar je autor sledećih materijala namenjenih studentima osnovnih studija Elektronskog fakulteta u Nišu:

 • Lj. Vračar, M. Stojanović, J. Vračar, „LABORATORIJSKI PRAKTIKUM sa primerima za samostalan rad iz predmeta SENZORI I PRETVARAČI“.

Dr Ljubomir Vračar je koautor sledećih materijala namenjenih studentima osnovnih studija Elektronskog fakulteta u Nišu:

 • Lj. Živković, B. Pešić, V. Paunović, A. Prijić, Lj. Vračar, Materijali za elektroniku, Vežbe, Elektronski fakultet u Nišu, 1998. – dopuna 2002.
 • Lj. Živković, B. Pešić, V. Paunović, A. Prijić, Lj. Vračar, Materijali za elektroniku, Ispiti i dodatni zadaci, Elektronski fakultet u Nišu, 1998. – dopuna 2002.
 • Lj. Živković, B. Pešić, V. Paunović, A. Prijić, Lj. Vračar, Materijali za elektroniku, Laboratorijske vežbe, Elektronski fakultet u Nišu, 1998. – dopuna 2002.

Pored toga, dr Ljubomir Vračar je uspešno projektovao i postavio setove laboratorijskih vežbi iz predmeta Elektronske komponente, Senzori i pretvarači i Komponente snage.

PROJEKTI:

 • “High-k stack capacitors for nanoscale Dynamic Random Access Memories (DRAMs)”, u čijoj realizaciji su učestvovale Katedra za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta u Nišu i Institut za fiziku čvrstog stanja Bugarske akademije nauka u Sofiji (2005-2007).
 • „Istraživanje međuzavisnosti u trijadi Sinteza-struktura-svojstva za funkcionalne materijale“, finansiranog od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2006-2008).
 • „M2M sistem za upravljanje i nadzor u industrijskim procesima“, finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2008-2010).
 • „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, evidencioni broj projekta TR32026, finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (projekat je u toku).

Spisak objavljenih radova i tehničkih rešenja

Ljubomir.Vracar@elfak.ni.ac.rs